در انقلاب فرانسه چه اتفاقاتی رخ داد؟

مجموعه : تاریخ و آثار باستانی

ایران ناز
انقلاب فرانسه یکی از چند انقلاب مادر در طول تاریخ جهان است.


بعد از عصر روکوکو به علت مشکلات اجتماعی و اقتصادی فراوان، اتفاق مهمی در فرانسه رخ داد؛ و این اتفاق، انقلاب فرانسه بود. انقلاب فرانسه در سال 1789 آغاز شد و تا سال 1795 به طول کشید. در طی این انقلاب، لویی شانزدهم، پادشاه فرانسه و همسرش ماری آنتوانت نیز اعدام شدند.

هرچند از چندین سال قبل*تر از آن (1786) زمینه*های انقلاب شکل گرفته بود و پیشینه آن و تفکر اندیشمندان آزادی خواه و روشنگران اروپا مانند ولتر و ژان ژاک روسو کار خود را شروع کرده و ایده*های خود را منتشر کرده بودند. اما واقعه انقلاب فرانسه در سال 1789 پدید آمد و در نهایت، در سال 1799 زمانی که ناپلئون بناپارت به قدرت رسید، انقلاب پایان پذیرفت.

در آن سال*ها رژیم کنسولی بر فرانسه حاکم بود و ناپلئون برای مردم فرانسه قهرمان بود. ولی بعد از اینکه در سال 1799 کاملا قدرت را در دست گرفت، مجلس را منحل کرد و خود را امپراطور نامید و این دقیقا کاری بر خلاف خواسته*های مردم آن دوره بود. مردم به دنبال نظامی جمهوری بودند و بسیاری جان خود را فدا کرده بودند.

اما ناپلئون بناپارت بعد از به قدرت رسیدن، تمام آرزوهای مردم را نقش بر آب کرد. بنابراین از 1799 تا 1815 سال*های امپراطوری فرانسه بوده است. بعد از انقلاب فرانسه، یک دوره*ای از رژیم*های سیاسی مختلف در فرانسه حاکم شد.
سونات