زیباترین بهار در فلات پامیر؛ آخرین ایستگاه دنیای ایرانیان باستان

ایران ناز

با داشتن قلل مرتفع، روزگاری ایرانیان باستان این منطقه و کوههای اورست را پایان دنیا میدانستند. زبان ریشه دار فارسی بین اقوام گوناگون تبت و پامیر و هندوکش، نشان از
….
عمده فلات پامیر در تاجیکستان قرار گرفته و کشورهای دیگری مانند افغانستان، پاکستان، چین و قزاقستان را نیز در بر می گیرد.
با داشتن قلل مرتفع، روزگاری ایرانیان باستان این منطقه و کوههای اورست را پایان دنیا میدانستند. زبان ریشه دار
فارسی بین اقوام گوناگون تبت و پامیر و هندوکش، نشان از عمق فرهنگ دنیای پارس است
.
افسانه ها افتادن تیر آرش را در این نقطه از جهان دانسته اند که این خود حکایتی غریب است

!
بهار این منطقه چیز دیگری است و تصاویر خود گویای این مطلب است

سونات