مهاجرت و طرح استانی جزیره پرنس ادوارد

جهت پذیرش در این برنامه متقاضی باید:

oدارای حداقل دارایی چهار صد هزار دلار کانادا باشد و سابقه مدیریتی داشته باشد

oزبان انگلیسی در حد متوسط به بالا بلدباشد و حداقل پنجاه امتیاز از امتیازات فدرالی بیاورد

oمدرک دانشگاهی با حداقل چهارده سال تحصیل تمام وقت داشته باشد

oدویست هزار دلار کانادا در یک شرکت حائز شرایط جزیره پرنس ادوارد سرمایه گذاری کند

oبیست و پنج هزار دلار کانادا بصورت امانی به استان جهت تضمین به اقامت در استان بدهد

oحداقل سه روز در این استان در زمان مصاحبه بماند

ما نود هزار دلار از دویست هزار دلار را فاینانس میکنیم و متقاضی فقط صدوده هزار دلار باید جهت سرمایه گذاری بدهد که این مقدار برگشت داده نخواهد شد.

سونات