مهاجرت به روش تجاري از طريق استان نيو برانزويک

سایت ضیائی مهاجرتی
دسته: مهاجرت استانی

اين استان با دارا بودن وسعت زياد و جاذبههاي توريستي فراوان و پاركهاي طبيعي و مناظر ديدني و دارا بودن دو شهر مهم كانادا به نامهايSaint John وFredericton يكي از بزرگترين جاذبههاي توريستي كانادا به حساب ميآيد . همچنين از نظر مسائل اقتصادي، صنعتي و فرهنگي و تحصيلي از جمله استانهاي مطرح كانادا ميباشد . به عنوان مثال قديميترين و بزرگترين دانشگاه كانادا كه دانشگاهUNB نام دارد در اين استان قراردارد همچنين چهار فصل بودن اين استان زيبايي خاصي به آن بخشيده است . بزرگترين پارك طبيعي جهان نيز در شهرSaint John كه يكي از قديميترين شهرهاي كانادا ميباشد قرار دارد .
اين استان به علت فاصله كمي كه با كشور آمريكا دارد و دارا بودن راههاي آبي، زميني و هوايي به دو شهر بزرگ آمريكا (Boston وNew York ) و همچنين بعلت دارا بودن صنعت وسيع كشاورزي و دامپروري از بزرگترين صادر كنندههاي گندم و جو و سيب زميني به آمريكا ميباشد . علاوه بر امكانات فوق وجود رودخانهاي با جذر و مد حداقل بيست و هفت متر (در انتها) و موقعيت جغرافيايي اين استان كه در حاشيه اقيانوس آتلانتيك واقع شده است يكي از بزرگترين توليد كنندگان محصولات و فرآوردههاي دريايي ميباشد .

الف) مزاياي اين نوع مهاجرت

زمان انجام كار

زمان انجام اين نوع مهاجرت در مقايسه با ساير روشهاي مهاجرتي كانادا كه حداقل سه تا پنج سال به طول ميانجامد بسيار كوتاهتر ميباشد و تقريباً شبيه به مهاجرت از طريق سرمايهگذاري ميباشد كه روش بسيار پر هزينه اي ميباشد. بطور متوسط زمان انجام اين نوع مهاجرت (Provincial Nominee Program ) بين يك سال تا پانزده ماه پيش بيني ميشود كه اين زمان ارتباط مستقيم به تكميل پرونده متقاضي و ترافيك كاري اداره مهاجرت دارد .ميزان تعهد

مهاجرت از طريق تجاري (Business ) بدون قيد و شرط نميباشد اما چنانچه از طريق استان خاصي اقدام شود ، شرايط آن متفاوت خواهد بود و توسط بخش تجاري اداره مهاجرت آن استان تعيين ميگردد .
در مورد استانNew Brunswick تعهدي كه مهاجرين از طريق تجاري به اين استان دارند به يكي از طرق زير مرتفع ميگردد كه به نسبت ساير روشهاي تجاري و يا استانهاي ديگر بسيار كم رنگتر ميباشد .
2-1- مشاركت در سرمايهگذاريهاي دولت يا شركتهاي دولتي .
2-2- اشتغال و زنــــــــدگي در يكي از شهرهـــــاي استان و اســـتفاده از امكانات فرهنگي (دانشگاهي و يا مدرسه فرزندان) .
2-3- راهاندازي يا فعاليت در مدت 2 سال جهت بازگشايي يك نوع تجارت ياBusiness .

تسلط به زبان انگليسي
در اين مهاجرت تسلط به زبان انگليسي در عين حال که از ملزومات ميباشد اما نياز به مدارک عالی زبان ندارد و جهت افرادی که دانش و تسلط کافی به زبان انگليسی ندارند استان پيشبيني آموزش زبان به خانوادهها را در ابتداي ورود به كانادا توسط مراكز فرهنگي كرده است مع الوصف متقاضی می بايست هنگام مصاحبه در صدد تسلط جهت برقراری ارتباط به زبان انگليسی و يا فرانسه باشد .

تحصيلات

اگرچه تحصيلات نقش بسزايي در امتيازات مهاجرتي و اين نوع مهاجرت دارد اما ركن اساسي قبولي پرونده مهاجرت متقاضيان تجاري اين استان، تجارت و تواناييهاي اقتصادي متقاضي در كشور مبداٌ ميباشد . ترجيحاً حداقل تحصيلات ديپلم پيشنهاد ميشود .

مصاحبه

مصاحبه مهاجرتي اين روش در خود كشور كانادا و در اداره مهاجرت استانNew Brunswick در شهرFredericton ميباشد كه با مساعدت و همراهي مسئولين شركت برگزار خواهد شد و نتيجه آن در اسرع وقت مشخص ميگردد و هرگز دشواريهاي مصاحبههاي مهاجرتي كه از روش فدرالي كانادا اقدام شده است را نخواهد داشت .

سفر به كانادا قبل از انجام و شروع پروسه مهاجرت

بعلت مصاحبه مهاجرتي اين روش در كشور كانادا و حضور متقاضي اداره مهاجرت، اخذ ويزاي توريستي كانادا از ملزومات ميباشد و با توجه به مدت ويزا كه بيش از تور يک هفته ای مهاجرتي، مطالعاتي ميباشد، امكان ديدار و مطالعه اين كشور پهناور و آشنايي با فرهنگ و اقتصاد و جغرافياي اين كشور توسط خود متقاضي ميسر ميباشد و نكته جالب توجه اينكه اين امكان قبل از اقامت به كانادا ميسر خواهد شد .

شركت در سمينارهاي تجاري و مطالعاتي - تور یک هفتهاي استان

پس از ورود متقاضي به كانادا ترتيب اسكان و كليه امور يك تور 1 هفتهاي مطالعاتي داده شده است که در يك نگاه به شرح مختصري از آن خواهيم پرداخت .
پس از ورود متقاضي به شهر تورنتو ترتيب ترانسپورت و انتقال به يكي از زيباو مجللترين هتلهاي تورنتو داده خواهد شد و پس از اقامت يك روزه در اين شهر، تورنتو را با پروازي كمتر از دو ساعت به قصد استانNew Brunswick ترك خواهيد كرد . در طول مدت 5 الي 6 روز كه در اين استان خواهيد بود عمدهي وقتتان صرف ديدار از مراكز ديدني، فرهنگي و اقتصادي و شركت در سمينارهاي تجاري و مطالعاتي خواهد شد، بدين صورت كه يك روز صرف ديدار از بزرگترين و قديميترين دانشگاه كانادا كه در اين استان وجود دارد خواهد شد و آشنايي با سطح تحصيل و نحوه آموزش ونيز مباحثه با دانشجويان در اين دانشگاه حاصل خواهد شد . همچنين اطلاعاتي در مورد مدارس و نحوه تحصيل فرزندان كسب خواهيد كرد .
در مورد هزينههاي زندگي اعم از خورد و خوراك، خريد لوازم منزل و مايحتاج زندگي، اتومبيل، منزل (اجاره يا خريد)، تجارت ، كسب و كار، حقوق و درآمد، رشد جمعيت، پوشاك، كارهاي از پيش تعبيه شده، توليد، كشاورزي و دامپروري، ساختمان سازي، كارمندي، ميانگين حداقل حقوق، تورم و ساير مواردي كه جهت بهتر زيستن در كانادا لازم هست بدانيم ، تحقيق خواهيم كرد و اطلاعات بدست خواهيد آورد، بنحوي كه پس از اتمام اين تور مطالعاتي كمتر پيش خواهد آمد كه سئوالي براي متقاضي جهت زندگي در اين استان و در نهايت كانادا باقي مانده باشد .
لذا شركت در اين تور كه از ملزومات اين روش مهاجرتي ميباشد بسيار مفيد و در عين حال اجباري نيز ميباشد .
همچنين اسكان در هتلهاي چهار ستاره و صرف بهترين غذاها (صبحانه، ناهار، شام) از وظايف تور ميباشد . (بهمراه پرداخت كليه هزينههاي مربوطه)
از ديگر امكاناتي كه در اين تور مهيا ميباشد ديدار از بعضي مراكز دولتي و خصوصي و تجاري جهت ارتقاء سطح تجارب متقاضي و آشنايي و ديدار حضوري با بعضي از تجارتهاي خاص و مديران اين مؤسسات بر حسب مورد .

دريافت برگه منتخب استانی

متقاضي كمتر از شش ماه پس از قبولي در مصاحبه و تكميل پرونده، نامهاي از اداره مهاجرت استان دريافت خواهد كرد كه اداره مهاجرت ضمن تبريك و خوشآمدگويي به كشور كانادا، متقاضي و خانوادهاش را به عنوان شهروند اين استان معرفي خواهد كرد و شماره منتخب استانی او را اعلام ميدارد، كه نشانگر پيشرفت سريع كار و نتيجه مثبت كار ميباشد و به موازات اين مرحله از كار ، نسخه دوم بعضي از مدارك و فرمهاي تكميل شده، توسط اداره مهاجرت استان به سفارت كانادا در سوريه جهت تصميم نهايي و صدور فرمهاي آزمايش پزشكي و مسائل امنيتي و انجام و اتمام كار مهاجرتي كه صدور برگه هاي اقامت تك تك اعضاي خانواده ميباشد ، ارسال خواهد شد .

محدوديت سني

در اين نوع مهاجرتPNP شرايط سني مانند روشهاي ديگر فدرالي چندان نقش مهمي در امر انجام پروسة مهاجرت از طريق تجاري نخواهد داشت و نقش فاكتور سن به مراتب كمرنگتر از ساير روشهاي مهاجرتي ميباشد . در عين حال توصيه ميشود كه متقاضياني جهت اين نوع مهاجرت اقدام نمايند كه به هنگام تكميل پرونده سن آنان كمتر از 50 سال باشد .

10- حداقل نيازمندي ها

10- 1- وجه نقد

متقاضي ميبايست توانايي اثبات حداقل دارايي معادل يک صد هزاردلار کانادائی وجه نقد را بصورت يك برگ موجودی بانكي داشته باشد، لازم بذكر است اين رقم، حداقل ميباشد و هرچه بيشتر باشد بهتر است .
10- 2- املاك و ساير داراييها
متقاضي ميبايست توانايي اثبات حداقل دارايی معادل دويست وپنجاه هزار دلار کانادائی به شكل ملك و املاك (آپارتمان، زمين، باغ، مغازه، شركت، انبار، كارخانه، كارگاه) را داشته باشد و لازم به ذكر است كه اين مالكيتها شامل اتومبيل و طلا و جواهرات نخواهد شد . چنانچه اين اسناد به نام متقاضي يا همسر متقاضي نيز باشد، در نتيجة كار كه اثبات داراييهاي شما ميباشد خللي ايجاد نخواهد كرد و جزء داراييهاي خانوادة متقاضي و در نهايت متقاضي از نظر ادارة مهاجرت محسوب خواهد شد .
براي اثبات ارزش اين داراييها، كارشناسي توسط يك مشاور املاك كه زير نظر اتحاديه مربوطه فعاليت داشته باشد كفايت خواهد كرد . (چنانچه اين داراييها به صورت وكالتي نيز به نام متقاضي باشد، مورد قبول است) .
در نتيجه جمع داراييهاي متقاضي (املاك و نقدينگي) ميبايست حداقل به سيصد وپنجاه هزار دلار کانادائی برسد .
10- 3- اشتغال به كار
متقاضي اصلي ميبايست شغلي بغير از كارمندي و حقوقبگيري داشته باشد بدين معني كه ميبايست درآمد داشته باشد . لذا جهت اثبات اين مهم ميبايست مداركي مانند: جواز كسب يا شركتنامه و يا برگههاي مالياتي و بيمة كارگران و فاكتورهاي خريد و فروش و يا هرگونه مدركي كه تجارت متقاضي را ثابت نمايد، ارائه دهد و يا متقاضی می بايست پست مديريتی و يا رياستی و يا مسئول و سرپرستي بخشي را بعهده داشته باشد.

ب) مدارک مورد نياز و نكاتي در مورد تكميل پرونده
ليست مدارك مورد نياز توسط مشاورين به متقاضي تسليم خواهد شد كه تهيه و جمعآوري آن چندان كار دشواري نميباشد، اما نياز به حوصله و زمان دارد، زيرا مرحلة بسيار مهمي از كار مهاجرت ميباشد .
تكميل پروندة متقاضي حتيالامكان ميبايست قبل از سفر به كانادا و شركت در تور و در نتيجه مصاحبة مهاجرتي صورت پذيرد و چنانچه اين زمان به درازا انجامد، بديهي است طول پروسة مهاجرت نيز به تناسب افزايش پيدا خواهد كرد .

ه) ساير امكانات و مزاياي اين روش مهاجرتي (PNP)
1- فرستادن فرزندان قبل از سن مشموليت يا قبل از 22 سالگي از طريق ويزاي تحصيلي در طول انجام پروسه به كشور كانادا بر حسب مورد .
2- ارسال دعوتنامه توريستي جهت ديدار مجدد كشور كانادا توسط شركت در طول انجام پروسة مهاجرت جهت (متقاضی يا همسر متقاضی) .
3- بازگشايي حساب بانكي در كانادا به نام متقاضي .
4- مشاوره در طول پروسة مهاجرت جهت هرگونه سرمايهگذاري و خريد در كشور كانادا .
5- مشاوره و مساعدت پس از اخذ اقامت، جهت راحتتر زيستن بنفع متقاضي، شامل (اسكان، كلاس زبان، نامنويسي فرزندان، خريد منزل و اتومبيل و بيمه و گواهينامه و ساير مساعدتهاي فكري) .روند اين نوع مهاجرت در يك نگاه (Provincial Nominee Program )

مرحلة اول


ارزيابي اوليه متقاضي توسط مشاورين و نهايتاً عقد قرارداد (تور و مهاجرت)

مرحلة دوم


تكميل پرونده (مدارك اوليه و فرمها) توسط متقاضي

مرحلة سوم


صدور دعوتنامه از ادارة مهاجرت استانNew Brunswick به نام متقاضي

مرحلة چهارم


اخذ ويزاي توريستي كانادا جهت شركت در تور مطالعاتي

مرحلة پنجم


شركت در تور مهاجرتي مطالعاتي در استانNew Brunswick

مرحلة ششم


مصاحبة مهاجرتي در اداره مهاجرت استان

مرحله هفتم


تكميل پرونده و ارسال كليه مدارك لازم توسط متقاضي و تهيهBusiness Plan

مرحلة هشتم


صدور برگة منتخب استاني از ادارة مهاجرت استان

مرحلة نهم
دريافت فرم آزمايشات پزشكي و انجام آن توسط خانوادة متقاضي
مرحلة دهم
دريافت برگة اقامت و ويزاي دائم جهت تك تك اعضاي خانواده
مرحلة آخر
Landing و سفر به كشور پهناور كانادا با ويزاي اقامت دائم
سونات