این زنان حرف نمی*زنند!

برترین ها
مرشیدآباد در مناطق روستایی بنگال غربی از بسیاری جهات یک ناحیۀ روستایی هند است: یک محل خاکی، و دورافتاده با روستاهای دو از همی که دسترسی اندکی به بهداشت و زیرساخت*ها دارند.
فرارو: مرشیدآباد در مناطق روستایی بنگال غربی از بسیاری جهات یک ناحیۀ روستایی هند است: یک محل خاکی، و دورافتاده با روستاهای دو از همی که دسترسی اندکی به بهداشت و زیرساخت*ها دارند.

سودیتی ناسکار، نویسنده، خود را به اینجا رسانده تا از زندگی روزمرۀ زنان این ناحیه بیشتر بداند و دریافته است که بسیاری از زنان تجاوز و خشونت جنسی علیه خود را گزارش نمی*کنند.

او در اینجا چرایی این مسئله را توضیح می*دهد که چرا با این که بنگال غربی رتبۀ سوم را از نظر جرائم در هند دارد، این زنان ساکت می*مانند.
دختر باید شوهر کند

ماجرایی در روستا شنیدم، از دختر نوجوانی که چهار سال پیش مورد تجاوز قرار گرفته بود. او وقتی که برای دستشویی در فضای باز رفته بود (امری که در روستاهای هند به علت نبود امکانات بهداشتی مرسوم است) مورد حمله قرار گرفت.

والدین او با وجود اینکه متجاوز را می*شناختند، شکایتی طرح نکردند. بسیاری از روستایی*ها به من گفتند که آن مرد متهم به یک تجاوز دیگر در روستا هم بوده است.

یکی از خویشاوندان قربانی گفت: "این دختر چند سال دیگر باید شوهر کند."

اگر مسئلۀ تجاوز به او علنی شود، یافتن شوهر مناسب برایش دشوار خواهد بود. بکارت یک شرط اساسی برای ازدواج در چنین جوامع روستایی*ای اسدختر و پدر و مادرش، که نمی*خواهند اسمی از ایشان ببرم، آرامش خود را در ناشناس ماندن و همدردی اقوام و دوستان یافته*اند.

حتی با وجود حمایت*های اقوام و دوستان، آنها قادر نبوده*اند که متجاوز را به محکمه بکشانند. ظاهراً، بردن متهم به پیشگاه عدالت، به معنی علنی شدن موضوع است.

رنج ناشی از این موضوع، ارزشش را ندارد. دختر که در حال حاضر در کالج مشغول به تحصیل است، می*خواهد این ماجرا را پشت سر بگذارد و در سکوت به آرامش برسد.

ترس از "بدنام" شدن

باندانا باگدی، که به یک فرقۀ "پست" (نظام اجتماعی هند کاستی یا فرقه*ای است، و مردم این کشور برخی از این فرقه*ها را پست می*دانند) تعلق دارد و همسر زارعی بدون زمین است، می*گوید که او نیز در همان روستا مورد آزار قرار گرفته است.
او می*گوید: "من ممکن بود مورد تجاوز قرار بگیرم، اما فرار کردم

باندانا باگدی

وقتی که به همراه شوهر و برادرانش برای مواجهه با متهم رفتند، با مقاومت و روستایی*ها مواجه شدند و بازگردانده شدند.

او می*گوید: "آنها گفتند که من زن بدی هستم که دنبال یک مرد خوب افتاده*ام." در جوامع روستایی سنتی*ای، همچون اینجا، انداختن تقصیر به گردن قربانی امری معمول است.

مهاجم قویتر است

در روستای دورافتادۀ کلای، گولچرا بیوای شصت ساله، احساس بی*پناهی می*کند. کوچکترین دختر او، آجیدا خاتونِ 19 ساله، یک روز عصر که از محلی خلوت عبور می*کرد، مردی سعی کرد و او را به گوشه*ای بکشاند. آجیدا فرار کرد و خود را نجات داد.

او می*گوید: "رفتن نزد پلیس، مشکلات بسیاری برای یک پیرزن بی*سواد و فقیر دارد." او می*توانست به شورای روستا هم مراجعه کند، اما رفتن به آنجا دختر را "بدنام" می*کرد.

خانم بیوا می*گوید: "آبرو تنها چیزی است که ما داریم. بدون آبرو نمی*توانیم در چنین روستاهایی زندگی کنیم."

گولچرا بیوا

مقداری از تردیدهای او به این موضوع برمی*گردد که مهاجم فردی است که وضعیت مالی خوبی دارد، و از این رو او خود را در برابرش ناتوان می*داند. رفتن مردان به خاورمیانه برای انجام کارهای یدی، باعث شده جریانی از پول به اینجا سرازیر شود که مولفه*های قدرت در این نواحی را تغییر داده است.

راجیب لوچان روی، وکیلی در این ناحیه که در چند پروندۀ تجاوز در کنار قربانیان بوده است، می*گوید که "پول جدید" باعث گستاخی شده است.

او می*گوید: "گرایشی پدید آمده که رفتار بد را با پول و قدرت توجیه کنند."

او می*گوید انگار به عقب بازگشته*ایم، به زمانی که "اربابان زمین*دار ارادۀ خود را به زنان متعلق به طبقات ضعیفتر اقتصادی تحمیل می*کردند."

اغلب، سر و ته چنین پرونده*هایی در خفا به پول هم می*آید و هرگز به در بایگانی پلیس ثبت نمی*شوند.

آبروی روستا
همانند آبروی فردی، آبروی روستا هم دلیلی برای گزارش نکردن تجاوزها است. روستاها در اینجا از طریق ازدواج و خویشاوندی* با هم مرتبطند.

اگر شکایتی طرح شود، اعتبار کل روستا ممکن است به خطر بیافتد.


این موضوع، فشاری از سوی جامعه ایجاد می*کند تا روی ماجرا سرپوش گذاشته شود. اگر در مورد تجاوز سکوت شود، جنجالی علنی پدید نخواهد آمد و آرامش حفظ خواهد شد.
آیا پلیس تحت فشار سیاسی است؟

پروندۀ همسر باپی داس، یک پروندۀ آزاردهنده است. پلیس این پرونده را به عنوان پرونده*ای از یک رابطۀ جنسی مرضی الطرفین که به قتل ختم شده است، ثبت کرده است.


اما گزارش پزشکی قانونی با این ادعا تناقض داشت، و نشان می*داد که این جنایت موردی از رابطۀ جنسی اجباری بوده است. باپی داس در حال حاضر شکایتی را در کمیسیون حقوق بشر در دهلی و کلکته طرح کرده و به دنبال اجرای عدالت است.

گروه حقوق بشر و شهروندی محلی*ای که در طرح شکایت*های به آقای داس در طرح شکایت*ها کمک کرده است، معتقد است که پلیس تحت فشار سیاسی قرار دارد تا شمار پرونده*های تجاوز کمتری را گزارش کند.
زنان هند جایگاه خود را در کف سلسله مراتب اجتماعی می*دانند
سونات