عاشقانه


آقای محترم شما

که جفت پا در شکم قلب ما رفته اید

برگردید

سر کوچه گل فروشی ِ شیکی هست

رز قرمزی سرِ قبرِ قلبِ معشوقه یِ قلبیِ قبلیِ تان بگذارید

ما دلمان نمی آید می رود میبیند

قبرِ قلبِ غبارِ غم گرفته ای

تاریخ هایش را فراموش کرده

تاریخ ولادت وفات

هرچند،موضوع این نیست

موضوع همیشه چیز دیگری ست

موضوع وضعِ ضعیفه هایی ست که به ضعمِ شما ضعیف است ضرب آهنگِ زورپذیریِ شان

اما

آقای محترم

برگردید

به موضع قبلیِ تان جفت پا

که رز های قرمز بهانه های خوش بویی هستند

و موضوع زوری ضمیمه ی ظهور این شعر شده


سونات