زناشویی پر آرامش یا پر حادثه دوست دارید؟

برترین مجله اینترنتی ایران

غمهای مشترک، شادیهای مشترک، تجربههای مشترک و حتی ترسهای مشترک، بهانهای است که آینده مشترک بسیاری از زوجها را رقم میزند. روانشناسان میگویند آدمها آنقدر شیفته خود هستند که به محض آشنایی با فردی که شبیه خودشان است، به او دل میبندند.
مجله سیب سبز: غمهای مشترک، شادیهای مشترک، تجربههای مشترک و حتی ترسهای مشترک، بهانهای است که آینده مشترک بسیاری از زوجها را رقم میزند. روانشناسان میگویند آدمها آنقدر شیفته خود هستند که به محض آشنایی با فردی که شبیه خودشان است، به او دل میبندند. آنها نمیگویند که شما باید فردی که نمونه کپی شدهتان هست را انتخاب کنید و معتقد نیستند که زندگی با فردی که درست نقطه مقابل شماست هم میتواند به یک خوشبختی ابدی منجر شود. متخصصان اصولی را برای مشابه و متفاوت بودن تعریف میکنند و از شما میخواهند که قبل از عاشق شدن، آنها را به رسمیت بشمارید. اگر میخواهید انتخاب عاشقانهتان را بیازمایید، بهتر است به سؤالهای مطرح شده پاسخ دهید و ببینید که شباهت یا تفاوت شما، در محدوده این اصول قرار میگیرد یا نه. اگر هم این سؤالها براساس شخصیت یا زندگی شما تنظیم نشدهاند، از خواندن این متن دست برندارید. در ادامه این مطلب، رازهایی را برایتان فاش میکنیم که باخبر شدن از آنها میتواند سرنوشت زندگی عاشقانهتان را زیر و رو کند.چه نمرهای میگیرید؟

نمیتوانیم بگوییم که جواب مثبت شما به این سؤالات یا حداقل به 3نمونه از آنها، صددرصد شما را به سمت یک زندگی ناآرام هدایت میکند. اما میتوانیم این اطمینان را بدهیم که در صورت وجود تفاوت بسیار در چنین اصولی، شما با بحثها و چالشهای بسیاری روبهرو خواهيد شد. پس پیش از قضاوت در مورد خودتان و رابطهای که قرار است بسازید، ادامه این مطلب را بخوانید.

به شیوه شما هیجانزده میشود؟

برای ساختن یک زندگی آرام و عاشقانه، شما تنها به دوست داشتن و دوست داشته شدن نیاز ندارید. روانشناسان معتقدند هیجانهای شما و پایداریشان هم باید در یک ردیف قرار بگیرند. آنها میگویند اگر شما فرد دمدمی مزاجی باشید، نمیتوانید در کنار یک مرد به اصطلاح منطقی که یک رویه ثابت را در نمایش هیجانهایش دارد خوشبخت شوید. مردی که همیشه شاد یا همیشه غمگین است، نمیتواند احوال پرنوسان شما را درک کند. اما قرار نیست هیجانات همسر آینده شما، کاملا با خودتان مشابه باشد، بلکه کافی است که پایداری هیجانیاش، با چند شماره اختلاف به شما نزدیک باشد و به اصطلاح عامیانهتر، مود او کاملا نقطه مقابلتان نباشد.

به اندازه شما برونگرا یا درونگراست؟

اگر گمان میکنید شخصیت مردها در این مورد بعد از ازدواج زیر و رو میشود در اشتباه هستيد. برونگرایی یا درونگرایی خصلتی نیست که به آسانی تغییرپذیر باشد. این ویژگی آنقدر با وجود آدمها گره میخورد که حتی تلاش برای تغییر دادنش هم میتواند مشکلات اساسیای برای شما ایجاد کند، پس بهتر است قبل از هر تصمیمگیری، به سبک زندگی خواستگارتان توجه کنید. اگر او مدام درگیر مهمانی است و شما میخواهید در خانه آرامتان مطالعه کنید، اگر او اهل ورزشهای جمعی است و شما شطرنج را ترجیح میدهید و اگر عاشق سفرهای تکی یا دو نفره هستید و او دوست دارد با تور یا خانوادهاش سفر کند، باید بدانید که دیر یا زود رابطه شما به چالش کشیده میشود.

به اندازه شما سازگار است؟

شما دو نفر تا چه اندازه با آدمهای جدید کنار میآیید؟ اگر شما با دیدن غریبهها از هر دری برای پیدا کردن یک حرف مشترک وارد میشوید و او یک گوشه مینشیند و دفعات اول روبهرو شدن با آدمهای تازه برایش زجرآور است، کار برایتان کمی سخت خواهد بود. شاید به مرور زمان و با روبهرو شدن با آدمهایی که آسان ارتباط برقرار میکنند، کمی آرامتر شود، اما این تغییر به سرعت اتفاق نخواهد افتاد. اگر هنوز تصمیمی برای ازدواج با او نگرفتهاید، بهتر است میزان سازگاری و توافقپذیری او را محک بزنید. کافی است تفاوت قابلتوجهی در این زمینه نداشته باشید یا با شخصیتی که در این زمینه حد وسط قرار دارد آشنا شده باشید. اگر چنین گزینهای پیشروی شماست، بهتر است ویژگیهای دیگرش را هم بررسی کنید و در همان آغاز آشنایی به او نه نگویید.

به اندازه شما اهل تجربههای تازه است؟
شما عاشق امتحان خوراکیهای جدید هستید و او در تمام زندگیاش غذاهای ثابتی را خورده است؟ شما تنها در چند دقیقه میتوانید برای یک سفر تصمیم بگیرید و چمدانتان را ببندید و او آنقدر با تجربههای تازه بیگانه است که باید هفتهها و ماهها برای تحقیق و سنجیدن چنین برنامهای وقت بگذارد؟ اگر چنین تفاوتی میان شماست، نمیتوانید به آسانی به او بله بگویید. شباهت در داشتن اشتیاق نسبت به تجربههای تازه، یکی از اصولی است که باید قبل از تصمیم گرفتن به آن وفادار باشید. البته نداشتن اشتراک در حیطه علائق را نمیتوان صددرصد منفی دانست، حتی اگر او به علائق شما تمایلی نداشته باشد یا اهل ریسک و تجربیات تازه نباشد، باز هم راهی برای خوشبخت بودن وجود دارد. کافی است توان احترام گذاشتن به خواستههای شما را داشته باشد و اگر برای مثال اهل سینما رفتن هستید، گاهی شما را همراهی کند تا بتوانید زندگی آرامی در کنارش داشته باشید.

به اندازه شما وظیفهشناس است؟

نمیگوییم که هرکدام از شما تا چه اندازه باید مسئولیتپذیر و وظیفهشناس باشید. کافی است در این زمینه تاحدودی مشابه هم باشید تا زندگی برایتان سخت نگذرد. اگر شما یک فرد منظم و چارچوبدار هستید و او فردي بیقید و باری به هر جهت است، قطعا خیلی زود دچار چالش خواهید شد. اگر شما همیشه یک ربع زودتر به قرارتان میرسید و او همیشه نیم ساعتی شما را منتظر میگذارد، اگر شما حساب و کتاب مالی دقیقی دارید و او بیتوجه به هزینههای زندگی، پولهایش را صرف خریدهای غیرضروری میکند و اگر شما سالهاست که در یک محیط مشغول به کارید و او به بهانههای مختلف، هر روز کارش را عوض میکند، قطعا نمیتوانید انتظار یک زندگی آرام را درکنارش داشته باشید


سونات