تربیت بچه به سبک سوری لند

برترین مجله اینترنتی ایران

روانشناسان از سالها پیش ثابت كردهاند فرزندانی كه با سبك تربیتی متفاوت و رفتارهای متناقض والدین خود تربیت میشوند در آینده با خطراتی مانند بروز افسردگی و اضطراب شدید مواجه خواهند شد.
مجله زندگی ایده آل- شقایق جعفری : روانشناسان از سالها پیش ثابت كردهاند فرزندانی كه با سبك تربیتی متفاوت و رفتارهای متناقض والدین خود تربیت میشوند در آینده با خطراتی مانند بروز افسردگی و اضطراب شدید مواجه خواهند شد. شاید بپرسید این اتفاق چگونه رخ میدهد؟ كافی است نگاهی به رفتارهای پدر و مادرهای امروزی با فرزندان خود بیندازید، داستانی تكراری كه در انیمیشن تازه سوریلند هم با تعداد بالای بیننده بر این واقعیت صحه میگذارد. دكتر مهرنوش هدایتی، روانشناس، با تحلیل روابط والدین و فرزندان به بهانه این ویدئو پر بازدید، شما را با آسیبرفتارهای دوگانه پدر و مادر و تاثیر آن در موفقیت و آینده فرزندتان آشنا میكند.

اختلافها را به همراهی تبدیل كنید

همه پدر و مادرها پیش از تولد فرزندشان، بهترینها را برایش آرزو دارند تا جایی كه حاضرند هر چه دارند از دست بدهند تا فرزندی سالم، موفق و مطیع داشته باشند. اما نمیدانند برای محقق شدن آرزویشان فقط كافی است روشهای مناسب تربیتی را در طول رشد و بلوغ فرزندشان به كار ببندند.
تربیت فرزند شما درست از زمانی كه در رحم مادر خود در حال رشد است، آغاز میشود و از طرف دیگر اتفاقات پیرامون هم تاثیر مستقیمی بر شكلگیری شخصیت او دارد بههمین دلیل والدین از همان ابتدا باید مهارتهای تربیتی خود را برای رشد و تربیت فرزند خود بررسی كرده و بر سر آن به توافق برسند چراكه اختلاف و تناقض شما در روشهای تربیت فرزندتان از فاكتورهای مهمی است كه ناخواسته باعث ناكامی والدین در تربیت فرزندان و بر باد رفتن تمام آرزو و نقشههایی است كه برای موفقیت و خوشبختی او كشیدهاید، میشود.

بروز تفاوت و اختلاف درباره مسائل مختلف در زندگی ما بین زن و مرد یك خانواده كاملا طبیعی است. آنها در دو محیط متفاوت با شیوههای تربیتی گوناگونی رشد كردهاند، به همین دلیل كاملا منطقی است كه با وجود دلبستگی و تفاهم در برخی مسائل درباره موضوعهای گوناگون اختلافنظر داشته باشند تا جایی كه حتی این اختلافها با تولد فرزند پر رنگتر از قبل بروز پیدا میكند. اما كلید طلایی داستان هماهنگ كردن اختلافها و همراه كردن طرز تفكر پدر و مادر برای كمرنگ شدن این تفاوتهاست .

نکته

تجربه ثابت كرده تعارض در روشهای تربیتى والدین و برخوردهای ناهماهنگ در عمل باعث میشود فرزند شما اعتماد خود را نسبت به هر دوی شما از دست بدهد و در نتیجه با پذیرفتن توصیههای شما به ظاهر، در عمل و تصمیمگیری دچار تردید و مشكل شود. درست مثل اتفاقی كه با توصیههای پدر عاقل در زندگی واقعی پسر كاهل افتاد. او به ظاهر به توصیه «برو كار میكن» پدر گوش میداد اما در عمل بهخاطر حمایتهای پنهانی مادر در تصمیمگیری برای آینده و انتخاب هدفش دچار سردرگمی میشد.

اوجولات

پسر كاهل؛ شخصیتی سردرگم

در اغلب خانوادهها گوناگونی روشهای تربیت پدر و مادرها بهدلیل اختلاف نیست، آنها فقط در افكارشان متفاوت هستند. مثال مشهود این تفاوتها واكنش پدر در این انیمیشن نسبت به كار نكردن پسر و دروغ گفتن فرزندش است كه هر بار او را بازخواست كرده و زحماتش را نادیده میگیرد. از طرفی دیگر مادر به شكل یك حامی خوشقلب با مداخله و بیجهت از فرزندش دفاع میكند یا در صحنهای دیگر از این كلیپ مادر دور از چشم پدر با دراختیار گذاشتن پول و اسباب منزل، سردرگمی را در اطاعت از پدر یا دلگرم شدن به مادر در فرزند نهادینه میكند.

همین برخوردهای متعارض علاوه بر اینكه باعث سردرگمی و بیاعتمادی کودک به والدین خود میشود، او را تبدیل به فردی وابسته و ناتوان میكند كه برای انتخاب هدف نهایی خود مدام از یك شاخه به شاخه دیگر میپرد، بههمین دلیل است كه پیامد دو شیوه تربیتی منطقی، اما متفاوت، میتواند به اندازه یك روش تربیتی اشتباه، مخرب و آسیبزننده باشد. پس فراموش نكنید كه كلید طلایی این قدم هم به توافق رسیدن شما والدین عزیز درباره تربیت فرزندتان است. در این مرحله شما باید دور از چشم فرزند خود درباره مسائل تربیتى او با یكدیگر گفتوگو كرده و بهترین روش را با همفكری هم انتخاب كنید. اختلافنظرهاى شخصی خود را در مقابل فرزندتان بیان نكنید و اگر انتقادی هست باید در خلوت بین شما مطرح شود.

نکته

بهترین راه این است كه در زمان انتقاد از عملكرد فرزندتان از نظرات هم پشتیبانی كنید. این رفتار والدین باعث میشود تا فرزند در تشخیص درست از نادرست دچار تردید نشود و هماهنگی و برخوردهای پدر و مادر در موقعیتهای مختلف برای او قابل پیشبینی باشد. بگو مگوهای شما بر سر مسائل تربیتی فرزندتان نتیجهای جز سرپیچی بهویژه در دوران بلوغ نخواهد داشت. دوران بلوغ زمانی است كه شخصیت و هویت اجتماعی او در حال شكلگیری است و ممكن است با قرار گرفتن در گروه همسالان و دوستان كه تفاوتهای فرهنگی فراوانی با هم دارند مشكلات تازهتری را پیش روی شما قرار دهد.

افراط مادر باطل

حضور و حاكمیت عقلی پدر حریمی امن برای خانواده است كه آرامش و امنیت را در محیط خانه حاكم میكند؛ یعنی نقشی كه او در آن حریم خانواده را مشخص و از آن دفاع میكند. در سمتی دیگر مادر است كه وظیفه حفظ حریم و چارچوب خانه را برعهده دارد تا زیر سایه آن فرزندانی قانونپذیر تربیت كرده تا با استفاده از راهنمایی و تجربیات والدین خود به موفقیتهای بزرگ دست یابند.

اما نقش مادر در تمام این مراحل بسیار تاثیرگذار است چون با خدشهدار شدن نقش هركدام از والدین بهویژه مادر تربیت فرزندان به سادگی دچار مشكل شده، چارچوبپدرشان را نادیده میگیرند و میخواهند قوانین و خواستههای خود را در خانه، پیاده كنند؛ شرایطی كه پدر و نقش او در خانه، به مرور حذف یا كمرنگ میشود و در نتیجه نمیتوان توقع داشت كه فرزندان در قلمرویی كه خودشان حكومت میكنند حرفشنوی داشته باشند و درست تربیت شوند. اما مشكل مهم دیگر برخورد یا محبت افراطی و عواطف كنترل نشده مادرها نسبت به فرزندانشان كه مادر باطل در این كلیپ نمونه درست و تقریبا بدیهی این قبیل مادران است.

مادرانی كه از روی محبت و با حمایتهای بیمورد از فرزند، اصول و قواعدی را كه پدر تعیین كرده لوث میكنند و در نتیجه فرزند بدون هیچ چارچوب و قانون و قاعدهای در خانه رشد میكند و وارد جامعه میشود.

حمایتهای امروز؛ ناهنجاری فردا

در مواقعی كه مادرها پا درمیانی كرده و كار فرزندشان را توجیه میكنند بهطور مستقیم باعث شكستن چارچوبهای پدر در خانه میشوند. در این شرایط تنبیه پدر چه درست باشد، چه غلط، مادر باید به فرزندش نشان دهد كه از ناراحتی پدر، ناراحت است و او باید از قوانین خانه كه پدر از پیش تعیین كرده است، پیروی و رضایت او را جلب كند. بهطور معمول فرزندانی كه بهدلیل محبت افراطی مادر وارد اجتماع میشوند افرادی بدون اعتماد به نفس و ضعیف خواهند بود یا افرادی ناهنجار و قانونگریز.


از طرفی دیگر مادری كه بهدلیل محبت زیاد فرزندانش را وابسته و بیهدف بار میآورد، نمیتواند در آینده رابطهعاطفی صحیح و پایداری را با فرزندانشان برقرار كنند. فراموش نكنید آنچه محیط خانه را برای تربیت و آرامش فرزندان امن میكند، رعایت كردن چارچوبی است كه پدر در خانه تعیین كرده و حمایت مادر از چارچوب پدر است كه به شكل ناخودآگاه باعث ایجاد امنیت و اطمینان در وجود فرزندان میشود.

زمانی كه حمایت مادر از قواعد پدر به شكل كاملا غیرمستقیم در تربیت فرزندان دخیل باشد، میتوان انتظار تربیت درست و بهدور از تنش و دروغ و رشوه دادن را داشت. یادتان نرود فرزندان برای رسیدن به هدفها و آرزوهایی كه شما در سر پروراندهاید تلاش نمیكنند، پس به آنها كمك كنید تا مسیر درست زندگیشان را با راهنماییهای شما با موفقیت بپیمایند.
"سونات"