ميخواهيد لاغر شويد؟ عاشقترترین شويد!
مجله اینترنتی ایران
در اين مطلب ميخواهيم ادعاهاي عجيبي كه پژوهشگران، متخصصان و مسئولان در مورد تهديدهايي كه در كمين سلامت شما نشستهاند، مطرح کردهاند را برايتان شرح دهيم.
برترین مجله اینترنتی ایران
مجله سیب سبز: به هر حوزهاي كه سرك بكشيم، ميبينيم پژوهشگران در موردش حرفي براي گفتن دارند؛ حرفهايي كه گاهي يكديگر را نقض ميكنند و گاه هم از اين حكايت دارند كه هر پديده ميتواند با وجود خطرساز بودن براي سلامت انسانها، گاهي به آنها فايده هم برساند.
در اين مطلب ميخواهيم ادعاهاي عجيبي كه پژوهشگران، متخصصان و مسئولان در مورد تهديدهايي كه در كمين سلامت شما نشستهاند، مطرح کردهاند را برايتان شرح دهيم؛ ادعاهايي كه از خطر نابارور شدن شما تا احتمال از دست دادن جانتان بهخاطر دومين دليل مرگ ايرانيها، يعني چاقي را مطرح ميكنند. حرفهاي صاحبنظران در اين مطلب با طراحيهايي از «جان هالكرافت» تصويرگر خلاق بريتانيايي همراه شده است كه در تصويرگريهايش به مشكلات شايعي كه در كمين شما و همنوعانتان است، ميپردازد.
آقايان در خانه شادتر از اداره هستند
كم نيستند خانمهايي كه تصور ميكنند همسرشان شادي و آرامشش را در محيط كار خرج ميكند و خستگي و كسالتش را به خانه ميآورد. اما به نوشته رويترز محققان ميگويند اين پيشفرض اشتباه است. بررسيهاي آنها نشان ميدهد برعكس آقايان، خانمها چنين حالاتي را تجربه ميكنند و در محيط كار شادتر از خانه هستند؛ درحالي كه آقايان برعكس همسرانشان در خانه شادي و آرامش بيشتري را احساس ميكنند.
بيكاري مردها را نابارور ميكند
كلافگي، ترس و از دست دادن اعتماد به نفس تنها عواقبي نيست كه با بيكاري گريبان آقايان را ميگيرد. محققان ميگويند بيكار شدن بيشتر از آنچه تصور ميشود به جسم مردها آسيب ميزند و حتي ميتواند آنها را براي هميشه نابارور كند. درحاليكه به گفته پژوهشگران استرسهاي ناشي از بيكاري بر سلامت اسپرم آقايان تاثير منفي ميگذارد، بررسيهاي محققان نشان ميدهد كه نوع محيط كار هيچ تاثيري بر اين موضوع نميگذارد و اگر يك مرد ميخواهد پدر شود، مهم نيست كه در چه محيطي كار كند بلكه تنها مهم اين است كه شغل داشته باشد.
يكسوم ايرانيها پرچرب هستند
درحاليكه چاقي به عنوان دومين دليل مرگ در ميان ايرانيها معرفي شده است، رئيس پژوهشكده غدد درونريز و متابوليسم ايران ميگويد: يكسوم جمعيت كشور، يعني ۲۵ميليون نفر اضافه وزن دارند يا اينكه مبتلا به چاقي هستند. به گفته دكتر فريدون عزيزي در ميان اعضاي اين جمعيت 25ميليوني، مردان ۴۳ درصد جا را اشغال كردهاند و سهم زنان از چاقي و اضافه وزن ۵۷ درصد است. درحالي كه اغلب افراد مبتلا به اضافه وزن در خطر دچار شدن به چاقي در آينده قرار دارند، اين مقام مسئول اعلام کرد كه 17 ميليون نفر از اين جمعيت 25 ميليوني اضافه وزن دارند و هشت ميليون از آنها هم قطعا چاق بهشمار ميآيند.
چربيها از كجا ميآيد؟
اگر پرخور نيستيد اما هر روز چاقتر از قبل ميشويد، وجود اين مشكلات را با كمك متخصصان بررسي كنيد:
- تيروئيدتان كمكار است؟ اگر غده تيروئيد شما به اندازه كافي اين هورمون را ترشح نكند، متابوليسمتان كند و ذخيره چربي بدنتان بيشتر ميشود. آمارها نشان ميدهد كه زنان شش برابر آقايان به اين مشكل دچار ميشوند.
-قرص جلوگيري از بارداري ميخوريد؟ هورمونها نقش مهمي را در چاق يا لاغر شدن شما بازي ميكنند و اگر با مصرف داروهاي جلوگيري از بارداري نظم ترشح آنها را به هم بزنيد، بايد انتظار چاق شدن را هم داشته باشيد.
- افسردهايد؟ اگر براي رها شدن از اين بيماري دارو مصرف ميكنيد و در زمان مصرف دارو وزنتان هر روز بيشتر از قبل ميشود، موضوع را با روانپزشكتان در ميان بگذاريد. شايد لازم باشد برخي از داروهاي شما با قرصهاي ديگري عوض شود تا از بيشتر شدن چربيهاي بدنتان جلوگيري کنید.
-تخمدان پليكيستيك داريد؟ چنين مشكلي نهتنها به خودي خود باعث چاقتر شدن شما ميشود بلكه با بيشتر كردن ميل شما به خوردن شيرينيجات، هر روز چاقترتان ميكند.
- يائسه شدهايد؟ تغييرات هورموني دوران يائسگي، شروع درمانهاي هورموني براي برگرداندن بدن به شرايط قبلي و همراه شدن اين اتفاقات با بازنشستگي و كمتحركي، باعث ميشود زنان يائسه هر روز چاقتر از قبل شوند.
گفتيم كه چاقي بلاي جاي ايرانيهاست اما اگر ميخواهيد اين بلا از شما دور باشد، ميتوانيد عاشق شويد و كالري بسوزانيد؛ بله! به همين راحتي! به نوشته رويترز، محققان ميگويند ترشح هورمون اكسيتوسين كه هورمون عشق ناميده ميشود، ميتواند به لاغر شدن شما منجر شود.
پژوهشها حاكي از اين است كه ايجاد احساس همدردي با ديگران، گرايش به داشتن شريك زندگي و حس اعتماد از كاركردهاي اكسيتوسين است و اگر عاشق شويد در كنار بهرهمند شدن از همه اين كاركردها، هر روز لاغرتر از قبل هم ميشويد. گذشته از اين به عقيده پژوهشگران اين هورمون روي سطح گلوكز بدنتان هم تاثير ميگذارد و نميگذارد ديابت بگيريد.
عمر عاشقي كوتاه است
درست است كه عشق قدرت زير و رو كردن زندگي شما و حتي جسمتان را دارد اما محققان ميگويند روزهاي عاشقي كوتاه است.
به نوشته ديلیميل، پژوهشگران با اسكن مغز گروهي از افراد دريافتند احساس شديد عشق چيزي حدود 18 ماه طول ميكشد. تصور نكنيد نتايج اين پژوهش تنها در مورد زندگي ديگران مصداق دارد. محققان ميگويند حتي در بهترين شرايط عشق شديد نميتواند بيشتر از سه سال دوام داشته باشد و بعد از گذشت اين دوره، هيجان عشق به تدريج كم ميشود و اگر شما خوششانس باشيد و شرايط برايتان فراهم باشد، اين احساس شديد و خارقالعاده كه ميتواند موتور حركت زندگيتان باشد، جاي خود را به احساس آرام و سر به زيري به نام دوست داشتن ميدهد.
پول بشمريد تا آرام بگيريد
- اگر جيبهايتان از پول خالي باشد، خبري از اعتماد به نفس هم در وجود شما نخواهد بود. اما محققان ميگويند درست است كه بيپولي اعتماد به نفس را پايين ميآورد اما براي بالاتر بردن اعتماد به نفستان حتما به شمردن پولهايي كه متعلق به خودتان است، نياز نداريد.
- پژوهشگران معتقدند مهم نيست پولهايي كه در دستتان ميگيريد و ميشمريد به چه كسي متعلق باشد. از نظر آنها شمردن پول به خودي خود اعتماد به نفس را بالا ميبرد حتي اگر حساب بانكي كسي كه پول را ميشمرد خالي باشد و مثل يك كارمند بانك، كارش لمس پولهاي ديگران باشد. ديليميل نوشته است مرداني كه پول ميشمرند، راحتتر به زنان مورد علاقهشان پيشنهاد ازدواج ميدهند و احساس خودكفايي و قدرتمند بودن ميكنند. به گفته پژوهشگران حتي گذاشتن تصوير مقداري پول روي صفحه نمايش تلفن همراه شما و هرازگاهي ديدن آن ميتواند تنشهاي روزانه را برايتان كمرنگ جلوه دهد و آرامش شما را بيشتر كند.
قضاوت كنيد آرامشتان بر هم ميريزد
روانشناسان ميگويند براي داشتن آرامش بيشتر و ساختن روابط كمتنشتر بايد از «قضاوت كردن» پرهيز كنيد. به عقيده آنها كساني كه مدام در حال قضاوت رفتارهاي ديگران هستند، نهتنها خودشان فشار رواني بيشتري را تحمل ميكنند بلكه اين فشار را به ديگران هم منتقل ميكنند و به روابطشان با آنها آسيب ميزنند. با اين وجود كمتر كسي است كه بتواند براي هميشه بيخيال قضاوت كردن شود و اين توصيه آرماني روانشناسان را در همه لحظات زندگياش به كار گيرد.
آقايان قاضيهاي خوبي نيستند
اگر با همسرتان به مشكل برخوردهايد و به دنبال يك قاضي خوب در ميان اطرافيانتان ميگرديد، از ميان خانمها يك نفر را انتخاب كنيد.
- تعجب نكنيد. خانمها برتريهاي مختلفي نسبت به همتايان مردشان دارند و يكي از اين برتريها، توانايي قضاوت بجاست. ديليميل از زبان پژوهشگران نوشته است كه زنان در قضاوت بيشتر از مردها عدالت را رعايت ميكنند و درحالي كه مردها بيشتر به قوانين تاريخ گذشته و اصول سنتي براي قضاوت كردن رجوع ميكنند، خانمها از اين كليشههاي اجتماعي فاصله ميگيرند و تنها با توجه به شرايطي كه در آن قرار دارند به قضاوت ميپردازند.
نوزاد را آلرژیک میکند
شير مادر ميتواند كودك را تا سالها در برابر بيماريهاي مختلفي ايمن كند که آسم و آلرژي از جمله اين بيماريهاست. اما محققان ميگويند تنها مادراني ميتوانند فرزندشان را در برابر اين بيماريها واكسينه كنند كه ميانهاي با فستفود خوردن ندارند. به گزارش تلگراف، پژوهشگران بر اين باورند كه فستفودخوري مادرهاي شيرده ميتواند خطر ابتلاي فرزند آنها در آينده به آسم و آلرژي را افزايش دهد. گذشته از اين، پژوهشهاي محققان در مورد اعتياد به فستفود هم نشان ميدهد كه عشق فستفود بودن و اعتياد داشتن به اين خوراكيها ميتواند از طريق مادر باردار به جنين منتقل شود.
ميل جنسي فستفودخورها كم ميشود
- از نظر محققان زنان فستفودخور نهتنها چاق ميشوند بلكه بهخاطر اينكه 5/2 درصد بيشتر از ديگران در معرض از دست دادن توانايي جنسي هستند، ممكن است هرگز به جمع مادران وارد نشوند.
- محققان در پژوهشهاي مختلف تاثير «فتالات» بر بدن افراد را مورد بررسي قرار دادهاند و در يكي از پژوهشهايشان ثابت كردند كه وارد شدن اين ماده به بدن، ميتواند كاهش ميل جنسي را همراه داشته باشد. به گزارش ديليتلگراف، پژوهشگران بر اين باورند كه فستفود خوردن، استفاده از ظروف پلاستيكي يا زياد سر و كار داشتن با شويندهها ميتواند به افزايش فتالات در بدن منجر شود و به كم شدن ميل جنسي مصرفكنندگان بينجامد. پس اگر مراقب جان خودتان نيستيد، لااقل براي رسيدن به آرزوي مادر شدن از خير فستفود خوردن بگذريد.
اگر نمره رياضياش پايين است. . .

اگر فرزندتان با رياضيات ميانهاي ندارد و در اين درس هميشه پايينترين نمره را ميگيرد، برايش يك دستگاهx box بخريد و او را به انجام بازيهاي ويدئويي ترغيب كنيد. محققان ميگويند گرچه بازيهاي خشن رايانهاي ممكن است اثرات منفي رفتاري را در ميان نوجوانان به جا بگذارد يا اينكه بازي كردن مداوم آنها را به اين كار معتاد كند، اما از سوي ديگر انجام بازيهاي رايانهاي اثرات مثبتي هم دارد كه نبايد آنها را ناديده گرفت. بررسيهاي پژوهشگران نشان ميدهد نوجواناني كه سراغ اين بازيها ميروند، تمركز بيشتري دارند و در درس رياضي هم نمراتشان از ديگر دانشآموزها 50 درصد بهتر است.
ميانسالها فيفا بازي كنند
- حتما گوش شما هم پر است از خبرهايي كه ميگويد بازيهاي رايانهاي به سلامت مغز آسيب ميزنند يا اينكه ستون مهرهها را كج و آسيبديده ميكنند. اما اين بار ميخواهيم در مورد فوايد اين بازيهاي جذاب برايتان بگوييم.
- نيچر ورلد نيوز نوشته است سالمندان با كمك بازيهاي رايانهاي ميتوانند از چنگال افسردگي كه يكي از شايعترين بيماريهاي پيري است، فرار كنند. محققان ميگويند بازيهاي رايانهاي سريعتر از هر درمان ديگري ميتوانند افسردگي دوران سالمندي را درمان كنند يا حداقل آن را تسكين دهند. درحالي كه پيش از اين متخصصان اعلام كرده بودند كه افسردگي ميتواند خطر ابتلاي سالمندان به فراموشي را بالا ببرد، پژوهشهايي كه در مورد بازيهاي رايانهاي و تاثيرش بر سالمندان انجام شدهاست ادعا ميكند با كمتر كردن خطر افسردگي پيرها در صورت انجام بازي، احتمال ابتلايشان به فراموشي هم كمتر ميشود.
"سونات"