سرده!!

اما,, سرما نمیخورم!!

کلاهی که
(عشق)
سرم گذاشت تا زیر گردنم امده است.