تعیین حوزه مالیاتی و اخذ کد اقتصادی و ارزش افزوده

مدارک درخواست کد اقتصادی شخص حقیقی :


 • در خواست کتبی شخص
 • فتوکپی پروانه کسب
 • فتوکپی کامل صفحات شناسنامه
 • فیش پرداختی به حساب ۵۲۳ خزانه نزدیکی از شعب بانک ملی ایران
 • تکمیل فرم اطلاعات هویتی اشخاص حقیقی
 • عکس ۲*۳ متقاضی ( سه قطعه )
 • فتوکپی کارت اقتصادی قبلی یا فیش کامپیوتری (در صورتی که قبلا کارت در یافت نموده باشد)


مدارک لازم جهت تشکیل پرونده دارایی و اخذ کد اقتصادی اشخاص حقوقی) :


 • کپی روزنامه رسمی تاسیس
 • کپی شرکتنامه و تقاضانامه(مسئولیت محدود)
 • اصل فیش واریزی دو در هزار سرمایه شرکت یا موسسه
 • کپی پیش آگهی تغییرات
 • کپی اظهارنامه (سهامی خاص)
 • کپی روزنامه رسمی تغییرات
 • کپی شناسنامه و کپی کارت ملی اعضای هیأت مدیره
 • اصل و کپی قبوض تلفن و برق محل شرکت یا موسسه
 • کپی سند مالکیت یا اجاره نامه به نام شرکت با کد رهگیری
 • کپی پیش آگهی تاسیس
 • کپی اساسنامه شرکت
 • کپی تقاضانامه (موسسات)
 • اصل گواهی امضاء صاحبان امضاء مجاز تایید شده در دفترخانه اسناد رسمی
 • وکالت نامه به نام نماینده در دفترخانه اسناد رسمی


چنانچه پس از دریافت کارت شماره اقتصادی تغییراتی در اطلاعات هویتی اشخاص حقیقی حادث شود لازم است فرم نمونه را تکمیل و بهمراه مدارک مثبته به حوزه مربوطه یا اداره صادرکننده کارت تحویل داده شود تا نسبت به ثبت تغییرات و اصلاح کارت ، اقدام لازم به عمل آید.

لینک منبع: تعیین حوزه مالیاتی و کد اقتصادی - سامان ثبت
ثبت شرکت سامان - samansabt.com