مکانیسم های فرار میکروب ها از سیستم ایمنی, تغذیه , خانوادهوبلاگ تبیان
اهداف:
آشنایی با راهکارهای اصلی سیستم ایمنی در برابر انواع میکروب ها
آشنایی با روش های واکسیناسیون

شرح درس:

باکتری های برون سلولی از توانایی تکثیر در خارج از سلول های بدن میزبان نظیر گردش خون، بافت همبند و انواع فضاهای بافتی نظیر مجاری هوایی و گوارشی برخوردار هستند. گونه های مختلف باکتری برون سلولی، بیماری زا هستند و با دو مکانیسم اصلی زیر بیماری ایجاد می کنند.

- نخست آن که این باکتری با ایجاد التهاب در ناحیه ی عفونت، تخریب بافتی ایجاد می کنند.
- دوم آن که بسیاری از این باکتری ها سم تولید می کند که اثرات پاتولوژیک متنوعی دارند. این توکسین ها یا سم ها می توانند اندوتوکسین باشند که اجزای دیواره ی سلولی باکتری محسوب می شوند یا اگزوتوسین باشند که به طور فعال توسط باکتری ها ترشح می شوند.

مکانیسم های گریز ایمنی در باکتری ها

چند نکته مهم:

مهم ترین مکانیسم های ایمنی ذاتی در برابر باکتری ها برون سلولی، فعال شدن کمپلمان ها، فاگوسیتوز و پاسخ التهابی می باشند.
مکانیسم اصلی که باکتری ها برای فرار از ایمنی هومورال اعمال می کنند، تغییر ژنتیکی آنتی ژن های سطحی می باشد.
پاسخ ایمنی ذاتی در برابر باکتری ها درون سلولی به طور عمده توسط فاگوسیت ها و سلول های کشنده ی طبیعی ایجاد می شود.
مکانیسم اصلی ایمنی ذاتی در برابر ویروس ها مهار عفونت و کشتن سلول های آلوده به وسیله ی سلول های کشنده ی طبیعی می باشند.
مکانیسم اصلی علیه تک یاخته هایی که در درون ماکروفاژها زندگی می کنند، ایمنی سلولی به ویژه فعال شدن ماکروفاژها است.
انگل ها با کاهش ایمنی زائی خود و نیز مهار پاسخ های ایمنی میزبان، از گزند ایمنی محافظتی فرار می کنند.

پاسخ های ایمنی در برابر انگل های بیماری زا

اما همان طور که می دانید بسیاری از این میکروب ها را می توان با دریافت واکسن مناسب پیشگیری نمود.ا ما خود این واکسن ها نیز چیزی به جز همین باکتری ها و یا ویروس های مرده و یا زنده و یا ضعیف شده نیستند.


واکسیناسیون یک استراتژی پر قدرت برای جلوگیری از عفونت است. موثرترین واکسن ها آن هایی هستند که تولید آنتی بادی با میل ترکیبی بالا و سلول های خاطره را تحریک می کنند. بسیاری از رویکردهای واکسیناسیون در حال استفاده بالینی هستند و برای عفونت های مختلف به کار می روند.

انواع واکسن

واکسن ها را به طور زنده استریل می کنند، یا آن ها را با گرما و مواد شیمیایی غیر فعال می کنند ویا به طریق نوترکیبی تولید می کنند.