1- عقد قرارداد (انتخاب موسسه ثبتی معتبر و عقد قرارداد)

2 - تکمیل مدارک(مدارک مورد نیاز ثبت شرکت مسئولیت محدود، موجود در onlinesabt.com)

3 - تأیید نام ( انتخاب نام های پیشنهادی)

4- امضای اوراق

5 - تشکیل پرونده

6 - تحویل اسناد شرکت (شرکت شما ثبت شد)
..........................
sadrasabt.com
onlinesabt.com
021-88192545
مشــــــــــاوره رایــــــگان