مرزهای*تان را مشخص کنید
مجموعه : سبک زندگی, ازدواج


ایران ناز
ازدواج با همکار می‏تواند تغییرات یا محدودیت*هایی را در زندگی مشترک برای طرفین ایجاد کند و باعث بروز برخی ملاحظات *شود که شاید تا پیش از ازدواج اصلا برای هیچ*یک از طرفین مهم نبوده و حتی به آن توجه نمی*کرده*اند آیا ممکن است؛ مثلا وقتی خانم یا آقایی می*بیند همسرش ارتباط صمیمی با همکارش دارد و با او گرم *صحبت یا خنده است،

ناراحت می*شود حال آنکه همین فرد قبل از ازدواج درباره نحوه ارتباط با همکاران آقا یا خانم خود حساسیتی نداشته است. از سوی دیگر، گاهی ساعت*های طولانی در کنار هم بودن باعث سردی و یکنواختی روابط می*شود و نباید این مساله را نادیده گرفت. تفاهم*نداشتن بر سر یک مساله و گاهی بحث*کردن در مورد آن، در زندگی هر زوجی اتفاق می*افتد و نمی*توان آن را انکار کرد.

در چنین شرایطی ممکن است زوج همکار اختلاف*نظر و قهر و دعواهای خود را به محل کار بکشند و این یعنی باخبر شدن تمام همکاران از مسایل زندگی خصوصی آنها. با وجود این، نباید فراموش کرد زن و شوهرهای همکاری هم هستند که این*گونه رفتار نمی*کنند بنابراین قبل از ازدواج مرز مشخصی بین زندگی و کارتان تعیین کنید.
سونات