هیچکس تنها نیست...!

موضوع: هیچکس تنها نیست...!

برچسب ها: هیچ یک
 1. zahra گفت:

  هیچکس تنها نیست...!

  [COLOR=white][FONT=Tahoma][B][I][SIZE=3][URL="********spade.blogfa.com/post-234.aspx"][COLOR=#000000]هیچکس تنها نیست...![/COLOR][/URL][/SIZE][/I][/B][/FONT][/COLOR]
  [COLOR=#F8F8F8][FONT=Tahoma][COLOR=#CCCCCC]
  [/COLOR]
  [COLOR=#CCCCCC][B][SIZE=4][COLOR=#000000]اگر آنگونه که با تلفن همراهتان برخورد می*کنید با همسرتان بر خورد میکردید اکنون خوشبخترین فرد دنیا بودید...!


  اگر هر روز شارژش میکردید...!


  باهاش در روز از همه بیشتر صحبت میکردید...!


  پای صحبت*هایش مینشستید...!  پیغام*هایش را دریافت میکردید...!

  پول خرجش میکردید...!


  براش زیور آلات تزئینی میخرید...!  [COLOR=#CCCCCC][B][SIZE=4][COLOR=#000000]
  دورش یک محافظ محکم میکشیدید...!


  در نبودش احساس کمبود میکردید...!

  حاضر نبودید کسی* نزدیکش شود حتی...!


  مطالب خصوصیتان را به حافظه اش میسپردید...!


  همیشه و همه* جا همراهتان بود حتی در اوج تنهایی*...!


  و اگر همیشه...........همراه اولتان بود.............


  با داشتن یک همسر خوب و مهربان هیچکس تنها نیست...![/COLOR][/SIZE][/B][/COLOR]
  [B][SIZE=4][COLOR=#000000]
  [/COLOR][/SIZE][/B]  [/COLOR][/SIZE][/B][/COLOR]
  [/FONT][/COLOR]

  عازم یک سفــــــــــــــرم
  سفری دور به جایی نزدیـــــــــــــک

  سفری از خود من به خــــــــــــــــــــــــ ــــودم

  مدتی است نگاهم به تماشای خداســـــــــــــــــــــ ت

  و
  امیـــــــــــــــــدم به خداوندی اوســــــــــــــــــــــ ــــــت…!!

 2. tour_tour گفت:
  [CENTER][CENTER][FONT=Times New Roman][/FONT][FONT=Times New Roman][/FONT][/CENTER][CENTER][COLOR=#000000][FONT=Times New Roman]غمـــــــــت در نهانـخانــــــــــه دل نــــــــشیند بـــه نــــازی که لـیـلـــی به محمـــل نــــــشیند[/FONT][FONT=Times New Roman][/FONT][/COLOR][/CENTER][CENTER][COLOR=#000000][FONT=Times New Roman]بــــه دنبـــــــال محمـــــل چنـــــان زار گـــــریم کــــه از گریــــه ام ناقـــــه در گـــل[/FONT][FONT=Times New Roman] [/FONT][FONT=Times New Roman]نــــــشیند[/FONT][FONT=Times New Roman][/FONT][/COLOR][/CENTER][CENTER][FONT=Times New Roman][COLOR=#000000] [/COLOR][/FONT][/CENTER][CENTER][COLOR=#000000][FONT=Times New Roman]خلـــد گــــر بـــه پــــا خــــاری آســـان بــر ارم چـــه ســازم بــه خــاری کــه در دل[/FONT][FONT=Times New Roman] [/FONT][FONT=Times New Roman]نــــــشیند[/FONT][FONT=Times New Roman][/FONT][/COLOR][/CENTER][CENTER][COLOR=#000000][FONT=Times New Roman]مرنجـــان دلـــم را کـــه ایـــن مـــرغ وحـــشی ز بـــامی که برخــاســـت مـــشکل[/FONT][FONT=Times New Roman] [/FONT][FONT=Times New Roman]نــــــشیند[/FONT][FONT=Times New Roman][/FONT][/COLOR][/CENTER][CENTER][FONT=Times New Roman][COLOR=#000000] [/COLOR][/FONT][/CENTER][CENTER][COLOR=#000000][FONT=Times New Roman]بـنــــــازم بـــــه بـــــزم مـحبــــت کـــه انـــجـــا گـــــدایــی بـــه شــــاهی مقـابـــل[/FONT][FONT=Times New Roman] [/FONT][FONT=Times New Roman]نــــــشیند[/FONT][FONT=Times New Roman][/FONT][/COLOR][/CENTER][CENTER][FONT=Times New Roman][COLOR=#000000]طـبـیـــــب! از طلــــب در دو گـیتـــی میاســــا کــــسی چــــون میـــان دو منـــزل نــــــشیند؟[/COLOR][/FONT][FONT=Times New Roman][/FONT][/CENTER][/CENTER]