شماره ثبت شرکت :

شماره ثبت شرکت و شماره شناسه ملی شرکت هر دو شماره منحصر بفرد بوده قابل ردیابی بودن هر شرکت را قابل انجام مینماید .
راهنمای ثبت شرکت و مشکلات مرتبط با ثبت شرکت :
نحوه ثبت شرکت برای خود شخص درخواست کننده در عین اینکه میتواند ساده باشد اما دارای پیچیدگیهای خاص خود میباشد .

از جمله مواردی که میتواند ثبت شرکت را پیچیده کند میتوان به موارد زیر اشاره نمود :


  1. نبود ساختار مناسب اینترنتی
  2. قطع و وصلی سایت اداره ثبت بدلیل بروز رسانی و یا قطع شدن سرور
  3. عدم هماهنگی پست با اداره ثبت شرکتها
  4. ابهام در راهنمای ثبت شرکتها
  5. برگشت مرسوله پستی در صورت داشتن کوچکترین ابهام
  6. ابهام در ارائه توضیحات توسط کارشناس در صورت داشتن اشکال در پرونده
  7. زمانبری کار ورفت آمد به اداره ثبت
  8. عدم آشنایی با بندهای اساسنامه و عدم آشنایی به تکمیل مدارک ثبتی


هزینه ثبت شرکت به همین دلایلی که بیان شد دراینحالتبسیاربالاترازحال تیاستکهتوسطموسساتواسطهانج اممیگیرد . چون مجبور به صرف زمان زیاد و هزینه روانی بالا میباشد .

لینک منبع: شماره ثبت شرکت : - سامان ثبت

ثبت شرکت - ثبت سامان - samansabt.com