باغ*وحش سنگاپور پیش*تر به باغ جانورشناسی سنگاپور شناخته شده بود و به طور معمول به نام محلآن "ماندای"، به باغ*وحش ماندای معروف شد.این باغ*وحش 27 ژوئن 1973 در منطقه*ای سرسبز و پوشیده از گیاهان مختلف بهمساحت 28 هکتار گشایش یافت،سپس 40 هکتار جنگل هم به آن اضافه شد وباغ*وحش توسعه یافت.طراحان این باغ*وحش پیشرفته از ابتدا محیططبیعی مناسبی را برای انواع گونه*های جانوری در آن در نظر گرفتهبودند.اکنون باغ*وحش سنگاپور 315 گونه مختلف جانوری را در معرض دیدگردشگران گذاشته،بطوری که بیشتر این جانوران به طور آزادانه درمحیطی باز زندگی می*کنند.آنها از روش*هایی پیشرفته و طبیعی براینگهداری و به نمایش گذاشتن جانوران استفاده کرده*اند وبازدیدکنندگان می*توانند در محیطی همراه با امنیت از دیدن اینجانوران لذت ببرند.قابل ذکر است که گردشگران هم به صورت پیادهمی*توانند به دیدن حیوانات بروند و هم با ماشین*های ویژه*ای کهباغ*وحش برای این منظور تهیه دیده است.اعم از تراموا یا واگن برقی،قایق،استفاده از اسب*های پا کوتاه و کوچک و کالسکه*هایی که با اسبکشیده می*شود.طراحان برای جدا کردن محیطجانوران و فاصله گذاشتن آنها از بازدیدکنندگان از مانع*های نامرئی،گودال*های بزرگ حفاظتی و شیشه*های بزرگی که پس*زمینه*ای از جنگلدارد و... استفاده کرده*اند. محوطه نگهداری از حیوانات باغ*وحشسنگاپور از بخش*های گوناگونی تشکیل شده است که عبارتند از: طبیعتدور افتاده استرالیا؛ (سرزمین گربه*ها) پلنگ، کاراکال، جگوار وشیرکوهی، فیل*های آسیایی، خرس*های قطبی، (قلمرو نخستین*ها) گونه*های مختلف میمون و شامپانزه، میمون*های دماغ دراز، (باغخزندگان) گونه*های مختلف تمساح*ها، مارها، مارمولک*ها ولاک*پشت*ها، (جنگل شکستنی) انواع لمور، روباه و کانگورو؛ (آفریقایوحشی) شیر، یوزپلنگ، کرگدن، زرافه و گورخر و بالاخره ببر سفید.[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید | عضویت]


لینک منبع:[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید | عضویت]
گشت نوید - gashtenavid.com