اینفوگرافیک جذابی از روشهای ایجاد خلاقیت


خلاقیت عبارت است از به کارگیری توانایی های ذهنی برای ایجاد یک فکر یا مفهوم تازه. البته برای [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید | عضویت]تعریف*های گوناگونی شده است و این تعاریف اشتراک معنایی زیادی دارند. مثلا برخی از اندیشمندان خلاقیت را صرف مهارت خلق یک ایده تازه دانسته و افزودن قیود دیگر را دور شدن از مفاد اصلی آن می دانند.
هیچ کس از بدو تولد، خلاق نیست. خلاقیت یک مهارت است که می*توان آن را آموخت و تقویت کرد. در کشورهای دنیا از جمله ژاپن سازمان*ها با برگزاری دوره*های آموزشی و کاربردی تکنیک*های خلاقیت را آموزش می*دهند.

اینفوگرافیک روشهای سریع خلاق بودن


[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید | عضویت]