ثبت شعبه و نمایندگی خارجیثبت شعبه یا نمایندگی شرکت خارجی در ایرانماده واحده –شرکتها ی خارجی که در کشور محل ثبت خود شرکت قانونی شناخته می شوند ، مشروط به عمل متقابل از سوی کشور متبوع می توانند در زمینه هایی که توسط دولت جمهوری اسلامی ایران تعیین می گردد در چار چوب قوانین و مقررات کشور به ثبت شعبه نمایندگی خود اقدام کنند.آیین نامه اجرایی قانون بالا به شرح زیر است :ماده ۱-شرکتهای خارجی که در کشور محل ثبت خود شرکت قانونی شناخته می شوند مشروط به عمل متقابل در کشور متبوع می توانند برای فعالیت در ایران در زمینه های زیر بر اساس مقررات این آیین نامه و سایر قوانین و مقررات مربوط نسبت به ثبت شعبه یا نمایندگی خود اقدام نمایند :نجام کارهای اجرایی قراردادهایی که بین اشخاص ایرانی شرکت خارجی منعقد می شود .ارائه خدمات بعد از فروش کالاها یاخدمات شرکت خارجی .همکاری با شرکتهای فنی ومهندسی ایرانی برای انجام کار در کشور های ثالث .ارائه خدمات فنی و مهندسی و انتقال دانش فنی و فناوری.افزایش صادارات غیر نفتی جمهوری اسلام ایران .بررسی و زمینه سازی برای سرمایه گذاری شرکت خارجی در ایران .انجام فعالیت های که مجوز آن توسط دستگاه های دولتی که به طور قانونی مجاز به صدور مجوز هستند ، صادر می گردد از قبیل ارائه خدمات در زمینه های حمل و نقل ، بیمه و بازرسی کالا، بانکی، بازاریابی و غیره .ماده ۲- شعبه شرکت خارجی ، واحد محلی تابع شرکت اصلی است که مستقیما موضوع و وظایف شرکت اصلی را در محل انحام می دهد . فعالیت شعبه در محل، تحت نام و با مسئولیت شرکت اصلی خواهد بود .ماده ۳-شرکتهای خارجی متقاضی ثبت شعبه در ایران موظفند اطلاعات و مدارک زیر را به همراه درخواست خود به اداره کل ثبت شرکتهاو مالکیت صنعتی ارائه نماید :اساسنامه شرکت ، آگهی تاسیس و آخرین تغییرات ثبت شده در مراجع ذیربط .آخرین گزارش مالی تایید شده شرکت .گزارش توجیهی حاوی اطلاعات مربوط به فعالیتهای شرکت و تبیین دلایل و ضرورت ثبت شعبه در ایران ، تعیین نوع و حدود اختیارات و محل فعالیت شعبه بر آورد نیروی انسانی ایرانی و خارجی مورد نیاز، و نحوه تامین منابع وجوه ارزی و ریالی برای اداره امور شعبه .ماده ۴-نماینده شرکت خارجی، شخص حقیقی و حقوقی است که بر اساس قرارداد نمایندگی، انجام بخشی از موضوع و وظایف شرکت طرف نمایندگی را در محل بر عهده گرفته است . نمایندگی شرکت خارجی نسبت به فعالیتهایی که تحب نمایندگی شرکت طرف نمایندگی در محل انجام می پذیرد مسئولیت خواهد داشت .ماده ۵-اشخاص حقیقی ایرانی یا اشخاص حقوقی که متقاضی ثبت نمایندگی شرکت خارجی در ایران هستند موظفند ترجمع فاسی اسناد و اصل مدارک و اطلاعات زیر را به همراه درخواست کتبی خود به اداره کل ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی ارائه نمایند :ماده ۶-اشخاصی که مجوز فعالیت آن ها از سوی مراجع ذیصلاح لغو می شود مکلفند ، در مهلت تعیین شده توسط اداره ثبت شرکتها و مالکیتها ی صنعتی ، نسبت به انحلال شعبه و یا نمایندگی و انجام امور تصفیه آن اقدام نمایند .مدارک مورد نیاز جهت ثبت شعبهگواهی ثبت شرکت خارجیآخرین تغییرات شرکت ( در صورتی که تغییراتی در شرکت اصلی ایجاد شده باشد)اساسنامه شرکتتنظیم وکالتنامه ای که طی آن به مدیر شعبه وکالت داده شده باشد که می تواند شعبه ای در ایران به ثبت برساند و حدود اختیارات مدیر شعبه نیز در وکالتنامه به تفصیل درج شده باشد.آخرین گزارش مالی تایید شده شرکتتذکر : کلیه مدارک فوق می بایست به تأیید سفارت ایران در کشور شرکت مذکور رسیده باشد.تبصره –شرکتهایی که مجوز فعالیت آنها تمدید نمی شود ۶ ماه مهلت دارند که نسبت به انحلال شرکت ثبت شده و انجام امور تصفیه آن اقدام نمایند .ماده ۷-شعبه شرکتهای خارجی که نسبت به ثبت شعبه خود در ایران اقدم نموده و به فعالیت می پردازند موظفند هر سال گزارش سالانه شرکت اصلی مشتمل بر گزارش های مالی حسابرسی شده توسط حسابرسان مستقل مقیم در کشور متبوع را به دستگاه ذیربط ارائه نمایند .ماده ۸-کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی مشمول این آیین نامه موظفند گزارش فعالیت شعبه یا نمایندگی در ایران را همراه با صورت های مالی حسابرسی شده خود ظرف مدت ۴ ماه پس از پایان سال مالی به دستگاه های ذیربط ارسال دارند . حسابرسی مذکور تا زمانی که آیین نامه اجرایی تبصره ۴ ماده واحده قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذیصلاح به عنوان حسابدار رسمی –مصوب ۱۳۷۲- اعلام نشده است .توسط سازمان حسابرسی و موسسات حسابرسی مورد قبول دستگاه ذیربط که شرکای آن افراد حقیقی تایید شده توسط اداره نظارت سازمان حسابرسی باشند ، انجام می گیرد .ماده ۹-اداره امور شعبه یا نمایندگی ثبت شده طبق این آیین نامه باید توسط یکی یا چند شخص حقیقی مقیم ایران انجام گیرد.ماده ۱۰-به منظور برخورداری شرکتهای خارجی از مزایای این آیین نامه و استمرار فعالیت آها شرکتهای خارجی که تا قبل از لازم الاجرا شدن این آیین نامه در ایران از طریق شعبه یا نمایندگی خود فعالیت می کرده اند مکلفند اطلاعات و مدارک موضوع مواد ۳و۵ این آیین نامه را به دستگاه های ذیربط ارائه داده و وضعیت خود را با آیین نامه تطبیق دهند .تعریف و تفاوت شعبه خارجی و نمایندگی خارجی شعبه یکی از شاخه های یک شرکت است که می تواند خدمات خود را در منطقه ای که ممکن است فاصله زیادی با مرکز اصلی شرکت داشته باشد، گسترش دهد. حدود و اختیارات و میزان استقلال یک شبعه با موافقت شرکت مادر تعیین می گردد و مسئولیت حقوقی شعبه بر عهده شرکت اصلی (مادر) خواهد بود.و اما در نمایندگی شخص حقیقی یا حقوقی مستقل مقیم ایران (لزوما لازم نیست شعبه ایران باشد) براساس قرارداد نمایندگی انجام بخشی از موضوع و وظایف شرکت خارجی را برعهده می گیرد بنابراین شخصیتی مستقل دارد و مسئولیت حقوقی نماینده برعهده خودش می باشد.مدارک مورد نیاز جهت شعب نمایندگیگواهی ثبت شرکت خارجیاساسنامه شرکتآخرین تغییرات شرکت ( در صورتی که تغییراتی در شرکت اصلی ایجاد شده باشد)آخرین گزارش مالی تایید شده شرکتارائه قرارداد نمایندگی با شرکت خارجیکپی شناسنامه و کارت ملی ( درصورتی که نماینده شخص حقیقی باشد) و کپی مدارک ثبتی شامل روزنامه رسمی، اساسنامه، آخرین تغییرات.لینک منبع : سامان ثبت - samansabt.com - ثبت شعبه و نمایندگی خارجی