در صورت عدم رعایت مفاد این دستور العمل از جانب اشخاص ذیربط، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمانهای وابسته ازارائه هر گونه تسهیلات به این اشخاص خوداری می نمایند.عدم صدور صورتحساب و یا عدم درج شماره اقتصادی و همچنین عدم رعایت این دستور العمل علاوه بر بی اعتباری دفاتر مربوطه از حیث مالیاتی و جرایم مندرج در ماده ۸ قانون تعزیرات حکومتی ، مشمول جرایمی بشرح زیر خواهد بود :۱-برای بار اول جریمه ای معادل ۲ برابر مبلغ مورد معامله .۲-برای بار دوم تعطیل محل کسب یا توقف فعالیت حسب مورد به مدت ۳ ماه.۳-برای بار سوم حبس تعزیری از سه ماه با شش ماه برای اشخاص متخلف و در مورد اشخاص حقوقی برای مدیر یا مدیران مسئول ذیربط لینک منبع: redirect.php?a=sabttehran.com/%D8%AC%D8%B1%D...%8C/تهران ثبت, ثبت برند, اخذ کارت بازرگانی - sabttehran.com