هویت شرکت یا هویت نام تجاری، تصویر کلی از یک شرکت، ابرشرکت و یا یک کسب*وکار در ذهن عموم مردم، مانند مشتریان، سرمایه*گذاران و کارمندانمی*باشد و در واقع شخصیت یا هویتی بصری است، که می*تواند در مورد گروهی از محصولات مشابه و یا خدمات هم*خانواده از یک منبع مشترک، تحقق یابد، که معمولا بر بازار فروش خاص و یا فعالیت اقتصادی عمومی یک شرکت تأثیرگذار است. هویت سازمانی شامل نشانه-نوشته، رنگ، نام، شکل بسته*بندی و شعارهای تبلیغاتی بوده و می*تواند در مورد یک برند یا نماد بازرگانی و یا یک فروشگاه به کار رودلینک منبع: redirect.php?a=samansabt.com/سامان ثبت - ثبت شرکت- samansabt.com