کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی و خارجی می توانند در ایران شرکت ثبت نمایند، همچنین شرکت های خارجی که در کشورخود قانونی می باشند در چارچوب قوانین و مقررات کشور در زمینه هایی که توسط دولت جمهوری اسلامی تعیین می شود به ثبت شعبه یا نمایندگی اقدام نمایند.بر اساس قانون مربوط به تملک اموال غیر منقول اتباع خارجی ” تملک هر نوع زمین به هر میزان به نام اشخاص خارجی مجاز نمی باشد ” اتباع خارجی اعم از حقیقی یا حقوقی نمی توانند در ایران به نام خود صاحب زمین شوند.طبق ماده (۱) قانون ثبت شرکت ها ” هر شرکتی که در ایران تشکیل و مرکز اصلی آن در ایران باشد ، شرکت ایرانی محسوب می گردد ” بنابر این اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی که سهامدار شرکتی در ایران می باشند یک شخصیت حقوقی ایارنی محسوب می شوند. بر اساس بند (ب) ماده (۴) آیین نامه اجرایی قانون تشویق و سرمایه گذاران خارجی ، ” محدودیتی از نظر درصد مشارکت سرمایه گذاری خارجی وجود ندارد” به عبارت دیگر اتباع خارجی می توانند شرکتی را که ۱۰۰% سهام آن را دراا هستند در ایران ثبت نمایند.شرکت تهران ثبت با تجربه فراوان در زمینه ثبت انواع شرکت در ایران به راحتی می تواند شرکت شما را در ایران ثبت نماید. با تیم تخصصی مشاوره آنلاین تهران ثبت تماس حاصل فرمایید: ۴۳۹۰۲۰۰۰ماده (۳۴) آیین نامه اجرایی قانون تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خارجی بیان می کند که ” در مواردی که انجام سرمایه گذاری خارجی منجر به تشکیل شرکت ایرانی گردد، تملک زمین به نام شرکت متناسب با طرح سرمایه گذاری به تشخیص سازمان مجاز می باشد.” بنابر این شرکت خارجی حق مالکیت اموال منقول و غیر منقول را دارد.همچنین اگر اشخاص خارجی ( حقوقی یا حقیقی ) در کشور شرکت ثبت نمایند می توانند به نام شرکت ایرانی ثبت شده ، زمین تملک نمایند و می توانند وارد عقد قراد داد اجاره با اشخاص دیگر گردد و بر اساس مفاد قارداد از منافع آن منتفع گردند.لینک منبع: redirect.php?a=sabttehran.com/%D8%AB%D8%A8%D...-%D8%A2%D9%86/ ثبت شرکت - ثبت تهران -sabttehran.com