چنانچه مشهود است پیشوند ژئوتکستایل (GEO) یعنی با خاک پوشاندن و (Textile) یعنی پارچه به این ترتیب آنرا منسوج با قابلیت پوشاندن خاک ترجمه می کنند. به این ترتیب ژئوتکستایل ها محصولاتی هستند که در فونداسیون ها، زیر خاک روی صخره ها، هر سطحی که با خاک پوشانده شود و یا هر منظور مشابه دیگری که در علم مهندسی زمین و یا مواد وابسته به آن و در پروژه های ساختمان سازی، راه سازی و تثبیت خاکها و یا صخره های ناپایدار بکار رود. ژئوتکستایل به خاطر ایفای نقش های متنوع دارای زمینه های کاربردی فراوانی می باشد که در ذیل چند کاربرد عمده آن آمده است.زیرسازی جادهروکش جادهزیرسازی خط آهنثبات و تحکیم خط های آهنکنترل فرسایشدیوارهای محافظزهکشی زیرزمینیکنترل نگهداری ضایعاتسیستم جمع آوری مایعات و گازحفاظت ژئوممبرینسدسازی منبع : ژئوتکستایل