1-انطباق مجوز صادره با موضوع فعالیت2-موضوع شرکت یا مجوز مربوطه ارتباطی با سایر وزارتخانه ها یا سازمانهای دولتی دیگری داشته باشد باید از قسمت مربوطه اقدام گردد3- عدم انقضاء مهلت مجوز4-برای جلوگیری از اختلافات آتی بین شرکا مدنی بهتر آن است که مجوز صادر شده بنام شرکت باشد که برای این کار می توان نام شرکت در شرف تاسیس را تائید و به نام همان شرکت مجوز را صادر نمودلینک منبع: redirect.php?a=sabttehran.com/%D9%85%D8%AC%D...%AA/تهران ثبت,ثبت شرکت,ثبت برند,اخذ کارت بازرگانی - sabttehran.com