ثبت شرکت مسئولیت محدودشرکت مسئولیت محدود مجموع ایست بین حداقل 2 نفر که به منظور امور تجاری تشکیل میشود سرمایه شرکت به سهام تبدیل نمی شود .(بر خلاف شرکتهای سهامی ) هر یک از اعضا به میزان سرمایه خود مسئول پرداخت قروض و دیون شرکت میباشند . مدارک مورد نیاز ثبت شرکت مسئولیت محدود عبارتند از : 2برگ تقاضا نامه ، 2 برگ شرکتنامه، دو جلد اساسنامه ، 2 جلد صورتجلسه مجمع عمومی موسسین و هیات مدیره ، کپی مدارک شناسایی شرکا ، ارائه مجوز فعالیت (در صورت نیاز به مجوز) ، گواهی عدم سوء پیشینه همه اعضا .روش و مراحل ثبت شرکت مسوولیت محدودپس از اخذ مشاوره از مشاورین موسسه حقوقی سامان ثبت و عقد قرارداد ،در مرحله ابتدایی نسبت به ارائه کپی مدارک شناسایی اقدام میشود .سپس از اطلاعات دریافتی ، موسسه نسبت به تعیین نام و تنظیم اوراق ثبتی اقدام مینماید . (اعم از اساسنامه شرکت مسوولیت محدود ، شرکتنامه شرکت مسوولیت محدود ، تقاضانامه شرکت مسئولیت محدود و صورتجلسات شرکت مسئولیت محدود ) سپس موکل نسبت به تایید اوراق ثبتی اقدام مینماید . پس از امضا کلیه اوراق ثبتی اقدام به ارسال از طریق پست به اداره ثبت شرکتها میگردد .وکیل موسسه به اداره ثبت شرکتها مراجعه مینماید و پیش آگهی روزنامه رسمی را دریافت مینماید . سپس این پیش آگهی روزنامه رسمی از طریق سایت روزنامه رسمی آگهی میگردد . پس از آگهی نسبت به تحویل کلیه اوراق ثبتی اقدام میگردد .ثبت شرکت سهامی خاصشرکت سهامی خاص شرکتی است که بین حداقل 3 نفر اعضای اصلی (سهامداران) و 2 نفر بازرس تشکیل میشود . کل سرمایه شرکت به سهام قابل تقسیم میگردد . هر یک از اعضا نسبت به سهم خود مسئولیت دارند . تعداد سهامداران نباید از 3 نفرکمتر باشند .مدارک مورد نیاز ثبت شرکت سهامی خاص عبارتند از : 2 برگ اظهارنامه ، 2 جلد اساسنامه ، 2 نسخه صورتجلسه مجمع عمومی ، دونسخه صورتجلسه هیات مدیره ، کپی مدارک شناسایی کلیه اعضا اعم از بازرسین و سهامداران .ارائه گواهی پرداخت حداقل 35% سرمایه شرکت ،گواهی عدم سوء پیشینه همه اعضا ، ارائه مجوز فعالیت (در صورت نیاز به مجوز )روش و مراحل ثبت شرکت سهامی خاص :پس از اخذ مشاوره از مشاورین موسسه حقوقی سامان ثبت و عقد قرارداد ،در مرحله ابتدایی نسبت به ارائه کپی مدارک شناسایی اقدام میشود .سپس از اطلاعات دریافتی ، موسسه نسبت به تعیین نام و تنظیم اوراق ثبتی اقدام مینماید . (اعم از اساسنامه شرکت سهامی خاص، اظهارنامه شرکت سهامی خاص و صورتجلسات شرکت سهامی خاص ) سپس موکل نسبت به تایید اوراق ثبتی اقدام مینماید در این مرحله میبایست موکل نسبت به واریز 35% سرمایه کل شرکت به حساب شرکت و اخذ نامه بانک و ارائه موسسه سامان ثبت اقدام مینماید . پس از امضا کلیه اوراق ثبتی اقدام به ارسال از طریق پست به اداره ثبت شرکتها میگردد .وکیل موسسه به اداره ثبت شرکتها مراجعه مینماید و پیش آگهی روزنامه رسمی را دریافت مینماید . سپس این پیش آگهی روزنامه رسمی از طریق سایت روزنامه رسمی آگهی میگردد . پس از آگهی نسبت به تحویل کلیه اوراق ثبتی اقدام میگردد .redirect.php?a=redirect.php?a=لینک منبع : سامان ثبت - samansabt.com redirect.php?a=*****