شرکت های صرافی به دوشکل کلی از نظر نوع فعالیت طبقه بندی شدند:صرافی نوع اولصرافی که صرفاٌ مجاز به خرید و فروش نقدی ارز بوده و پرداختن به سایر معاملات ارزی توسط این نوع صرافی ممنوع می باشد.صرافی نوع دومصرافی که علاوه بر خرید و فروش نقدی ارز مجاز به عملیات مربوط به حواله های ارزی از طریق موسسات مالی و اعتباری و ارائه خدمات ارزی برون مرزی از طریق کارگزاران در چهارچوب قوانین و مقررات ارزی می باشد.همچنین هر دو نوع صرافی فوق می توانند به خرید و فروش مسکوکات طلا و نقره مبادرت نمایندتهران ثبت,ثبت شرکت,ثبت برند,اخذ کارت بازرگانینکته 1ثبت شرکت های صرافی صرفا با اخذ مجوز از بانک مرکزی مجاز است.نکته2تاسیس صرافی (نوع یک و دو) چنانچه توسط اشخاص حقیقی صورت گیرد فقط در قالب شرکت های تضامنی و در غیر این صورت توسط موسسات اعتباری صرفا در قالب شرکت سهامی خاص امکان پذیر است.نکته 3تاسیس شعبه توسط صرافی ها ممنوع است.تهران ثبت,ثبت شرکت,ثبت برند,اخذ کارت بازرگانینکته4حداقل سرمایه جهت صرافی های نوع اول پنجاه میلیارد ریال و صرافی های نوع دوم دویست میلیارد ریال تعیین گردیده است که می بایست تماماٌ به صورت نقدی نزد بانک مرکزی تودیع گردد. لینک منبع: redirect.php?a=sabttehran.com/%D8%B4%D8%B1%D...7%D9%81%DB%8C/ ثبت شرکت - تهران ثبت - sabttehran.com