شركت سهامي ممكن است بنا به علل زير منحل شود:از بين رفتن حداقل نصف سرمايه شركت بر اثر زيان هاي وارده به شركت (ماده 141 ل.ا.ق.ت (از بين رفتن موضوع شركت يا غير ممكن شدن انجام موضوع شركت (بند 1 از ماده 199 ل.ا.ق.ت.)در صورت انقضاي مدت شركت (بند 2 ماده 199 ل.ا.ق.ت).تقليل سرمايه شركت به كمتر از حداقل قانوني (حداقل سرمايه شركت سهامي عام 5/000/000 ريال و حداقل سرمايه شركت سهامي خاص 1/000/000 ريال مي باشد).در صورت ورشكستگي شركت.در صورت تصميم مجمع عمومي فوق العاده مبني بر انحلال شركت.انحلال شركت هب حكم دادگاه موارد مندرج در ماده 201 (ل.ا.ق.ت) ناظر به انحلال شركت از طريق دادگاه با درخواست ذينفع مي باشد.به تجويز مواد 106 و 209 و 210 (ل.ا.ق.ت) يك نسخه از صورت جلسه مجمع عمومي فوق العاده در مورد انحلال شركت و نحوه تصفيه آن بايد به مرجع ثبت شركتها ارسال شود تا پس از ثبت براي اطلاع مردم در روزنامه رسمي و روزنامه كثير الانتشار كه اطلاعيه ها و آگهي هاي مربوط به شركت در آن درج مي گردد آگهي شود و تا زماني كه انحلال به ثبت نرسيده و آگهي انحلال منتشر نشده باشد.انحلال شركت با مسئوليت محدود:علل عام انحلال شرکت با مسئوليت محدودشرکت با مسئوليت محدود، مانند شرکتهاي ديگر، در اين موارد منحل مي شود:در صورتي که شرکت مقصودي را که براي آن تشکيل شده بود انجام داده يا انجام دادن آن غير ممکن شده باشد(بند «الف» 114 ناظر به ماده 93 ق.ت)؛وقتي که شرکت براي مدت معيني تشکيل و مدت منقضي شده باشند(بند «الف» ماده 114 ق.ت)؛در صورت تصميم همه شرکا (اقاله)؛در صورت انتفاي تعدد شرکا، يعني در صورتي که به هر دليلي، بيش از يک شريک در شرکت باقي نماند؛در صورت ورشکستگي شرکت(بند «الف» ماده 114 ق.ت).در اين فرضها، نکته خاصي در مورد شرکت با مسئوليت محدود وجود ندار و بنابراين به بيان صرف موارد مزبور اکتفا مي کنيم.لینک منبع: redirect.php?a=samansabt.com/registration-service/liquidation