راهنمای ثبت شرکتثبت شرکت سهامی عامبرای انجام پروژه های عمرانی ، صنعتی ، کشاورزی تشکیل شرکتهای بزرگ لازم و ضروری میباشد . در اینگونه شرکتها سرمایه های اندک در قالب سهام به عموم مردم واگذار میشود . سرمایه تجمیع شده توسط هیات مدیره شرکت در جریان گردش صحیح اقتصادی قرار میدهند . منافع حاصل را میتوان بدین صورت برشمرد : 1- سود رسانی به سهامدار 2- آبادانی کشور برای تاسیس شرکت سهامی عام موسسین در ابتدای امر بایستی 20% سرمایه را شخصا تعهد و لا اقل 35% سرمایه تعهدی را درحسابی بلوکه نماید .مدارک لازم جهت کسب اجازه پذیره نویسی شرکت در شرف تاسیس سهامی عام از مرجع ثبت شرکتها :دو نسخه اظهارنامهدو نسخه اساسنامهدو نسخه طرح اعلامیه پذیره نویسیگواهی بانکی مبنی بر واریز 35% سرمایه تعهدیکپی مدارک شناساییمدارک لازم جهت تاسیس شرکت سهامی عام2 نسخه اظهارنامهدو نسخه اساسنامهدو نسخه صورتجلسه مجمع عمومی موسسیندو نسخه صورتجلسه هیات مدیره آگهی دعوت مجمع عمومی موسسین در روزنامهکپی مدارک شناسایی مدیرانگواهی بانکی مبنی بر واریز حداقل 35% سرمایه شرکتارائه مجوز یا موافقت اصولیبطور کلی شرکتهایی که قسمتی از سرمایه خود را از طریق فروش سهام به مردم تامین کنند شرکت سهامی عام نامیده میشوند . پس از نام شرکت باید بلافاصله نوع شرکت یعنی سهامی عام هم بیاید.حداقل سرمایه در این نوع شرکت نباید از پنج میلیون ریال کمتر باشد .*****لینک منبع : سامان ثبت - samansabt.com ******