سهامی خاص:شرکتی است بازرگانی که تمام سرمایه آن منحصرا توسط موسسین تامین گردیده و سرمایه آن به سهام تقسیم شده و مسئولیت صحبان سهام ، محدود به مبلغ اسمی سهام آنهاست و تعداد سهامداران نباید از سه نفر کمتر باشد عنوان شرکت سهامی خاص باید قبل ز نام شرکت یا بعد از آن بدون فاصله با نام شرکت قید شود .مدارک مورد نیاز :دو برگ اظهارنامهدوجلد اساسنامهدو نسخه صورتجلسه مجمع عمومی موسسیندو نسخه صورتجلسه هیات مدیرهفتوکپی مدارک شناسایی سهامداران و بازرسینارائه گواهی حداقل 35% سرمایهگواهی عدم سو پیشینه اعضاوکالتنامهمراحل انجام:عقد قرارداد با گروه ثبتی سامانتکمیل مدارکثبت نام در سایتتعیین نامواریز فیش 35% و ارائه گواهی مرتبطارسال مدارک به ادارهپیگیریثبتلینک منبع: redirect.php?a=samansabt.com/registration-se...-stock-company سامان ثبت - ثبت تهران - samansabt.com