کلیه مراحل اخذ کارت بازرگانی در اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتیاداره امور مالیاتی (حوزه مالیاتی مرتبط)اداره بیمه (حوزه مرتبط)اتاق بازرگانیو اداره صنایع و معادن و کشاورزی تهران صورت میپذیرد.مدارک مورد نیاز جهت اخذ کارت بازرگانییک قطعه عکس واضح با زمینه سفید ، برای کارت بازرگانی حقوقی عکس مربوط به مدیر عامل مورد نیاز استاجاره نامه به نام شخص که اجاره نامه در مورد کارت بازرگانی حقوقی باید اجاره نامه به نام شرکت باشد.اخذ کد اقتصادیبرگ اظهارنامه ثبت نام در دفاتر بازرگانی ، سه برگ اظهار نامه ثبت نام کارت بازرگانی را از دفاتر ثبت شرکت ها تهیه و بصورت کامل تکمیل فرمائید . در صورت حقوقی بودن ممهور نمودن اظهارنامه به مهر شرکت الزامی میباشد .پلمپ دفاتر تجاری اعم از دفتر کل و روزنامه برای سال جاری و صدور گواهی پلمپ دفاتر تجاریتمام اشخاص (حقوقی و حقیقی) که به تجارت مشغول میباشند ملزم به داشتن دفاتر قانونی کل و روزنامه دارائی میباشند ،لازم بذکر است این دفاتر زمانی دارای اعتبار قانونی میباشد که در اداره ثبت شرکت ها پلمپ شده باشد.کپی شناسنامه و کارت ملی شخص (برای شخص حقیقی ) و کپی شناسنامه و کارت ملی مدیر عامل (برای صدور کارت بازرگانی شخص حقوقی)7. کارت پایان خدمت8. در صورتی که کلیه امور بوسیله وکیل رسمی برای اشخاص حقیقی و یا حقوقی صورت پذیرد ، ارائه اصل یا کپی برابر اصل اسناد وکالت الزامی میباشد.9. در صورت شرکتی بودن مدارک ذیل مورد نیاز میباشد :کپی مدارک شرکتآگهی تاسیس و آخرین تغییراتمهر شرکت10. مدرک تحصیلی (حداقل دیپلم).اقدامات بعد از تکمیل مدارکپس از تکمیل مدارک 4 فرم معرفی نامه به شرح ذیل صادر میشود که با مراجعه به مراکز مربوط به فرم ها تکمیل میگردد.فرم الففرم دفرم ماده 186فرم سوء پیشینهمدارک مورد نیاز هنگام مراجعه به اتاق بازرگانیپس از اخذ وقت اتاق بازرگانی با در دست داشتن کپی و اصل کلیه مدارک بالا به همراه فرم های تکمیل شده در تاریخ مقرر ، که توسط اتاق بازرگانی تعیین میگردد ، به اتاق بازگانی صنایع و معادن مراجعه نموده و دوره آموزشی کارت بازرگانی را طی مینماید و کارت بازرگانی باری متقاضی صادر میگردد.زمان اخذ کارت بازرگانیزمان اخذ کارت بازرگانی در صورتیکه توسط موسسه سامان ثبت انجام گیرد برابر 45 روز میباشد . اما در صورت اقدام توسط خود شخص این زمان حدود 80 الی 90 روز خواهد بود .*******لینک منبع : سامان ثبت - samansabt.com *******