مجموع چند شرکت برای انجام یک پروژه خاص(که بزرگ باشد و احتیاج به منابع مالی زیاد یا تخصص های متنوع و حرفه ای باشد مثل تاسیس آزاد راه یا ساخت نیروگاه) که در صورت برنده شدن در مناقصه اجرای پروژه و توافقات بین اعضاء شرکت کنسرسیوم،برای مدت زمان مشخص تشکیل می گردد.کنسرسیوم ریشه لاتین دارد و از واژه CONSOR گرفته شده است.شرکت کنسرسیوم یک شرکت منحصرا حقوقی نیست، در واقع یک نوع شرکتی است که اعضاء کنسرسیوم به طور غیر مستقیم، بدون رابطه حقوقی با هم کار می کنند.اینگونه شرکت ها همانند شرکتهای سهامی خاص با مسئولیت محدود قابل ثبت می باشند.با این تفاوت که در اساسنامه زمان انجام پروژه مشخص می گردد و شرکت کنسرسیوم موظف به انجام پروژه در زمان تعیین شده می باشد.به عبارتی دیگر کنسرسیوم ائتلاف چند فرد، شرکت، سازمان و یا ترکیبی از آنها برای ادغام منابع شان برای رسیدن به یک هدف مشترک یا انجام فعالیت های مشترک می گویند.شرایط ثبت کنسرسیوم به شرح زیر می باشد:مدارک زیر باید تهیه گردد:کپی شناسنامهکارت ملی اعضاءعدم سوء پیشینه کلیه اعضاءبلوکه کردن ۳۵% سرمایه اولیه تعیین شده بعد از ثبت شرکت و مشخص شدن شناسه ثبت و شناسه ملی شرکت آماده برای انجام پروژه می باشد.پس از انجام کارهای فوق شرکت مورد نظر موظف می باشد تعیین حوزه مالیاتی و اخذ کد اقتصادی را در اولویت قرار دهد. لینک منبع: redirect.php?a=sabttehran.com/%D8%AB%D8%A8%D...C%D9%88%D9%85/ ثبت تهران - ثبت شرکت - sabttehran.com