از مدارک مورد نیاز ثبت شرکت که در مراحل ثبت شرکت مورد نیاز میباشد اساسنامه میباشد . همانطور که میداینم اساسنامه شرکت مسئولیت محدود با شرکت سهامی خاص متفاوت میباشد . اساسنامه شرکت مسوولیت محدود شامل موارد زیر میباشد ، 1- نام و نوع شرکت 2- موضوع شرکت (مثلا ثبت شرکت عمرانی ، ثبت شرکت مهندسی ، ثبت شرکت تجهیزات پزشکی ، ثبت شرکت پیمانکاری ، ثبت شرکت کامپیوتری نرم افزاری یا سخت افزاری ، ثبت شرکت فنی ، ثبت شرکت بازرگانی ، ثبت شرکت خدماتی ....) 3- مرکز اصلی شرکت (شامل آدرس کامل شرکت اعم از شهر محل تاسیس شرکت و کد پستی شرکت )4- سرمایه شرکت (که باید حداقل سرمایه یک میلیون ریال میباشد . اما باید سرمایه شرکت متناسب با موضوع فعالیت شرکت باشد ) 5- مدت شرکت که از تاریخ ثبت به مدت نامحدود میباشد . 6- تابعیت شرکت که تابعیت شرکت ایرانی میباشد . 7- هیچیک از شرکا حق انتقال سهم الشرکه خود را به غیر ندارند مگر با رضایت و موافقت ¾ اکثریت عددی 8- مجمع عمومی عادی شرکت در ظرف مدت 4 ماه اول هر سال پس از انقضای سال مالی شرکت تشکیل ولی بنا به دعوت هر یک از اعضای هیات مدیره یا شرکا مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده تشکیل گردد . 9- دعوت برای مجامع عمومی توسط هر یک از اعضای هیات مدیره با مدیر عامل و یا شرکا بوسیله دعوتنامه کتبی با درج آکهی در یکی از جراید کثیرالانتشار بعمل خواهد آمد . 10- در صورت حضور کلیه شرکا در مجامع عمومی رعایت ماده 9 ضرورت نخواهد داشت . 11- وظایف مجمع عمومی عادی یا فوق العاده در این ماده قید میگردد .12- وظایف مجمع عمومی فوق العاده در این ماده قید میگردد .13- تصمیمات شرکا در مجمع عمومی فوق العاده با موافقت دارندگام سه چهارم سرمایه که اکثریت عددی دارند و در مجمع عمومی عادی طبق دستور ماده 106 قانون تجارت معتبر و لازم الاجرا خواهد بود . 14- هیات مدیره مرکب از .......... تعداد نفر خواهد بود 15- هیات مدیره از بین خود یک نفر را بعنوان مدیرعامل و یک نفر را بعنوان رئیس هیات مدیره انتخاب مینماید .16- نماینده قانونی و تام الاختیار شرکت بوده و میتواند در کلیه امور مداخله و اقدام نماید 17- جلسات هیات مدیره با حضور اکثریت اعضا رسمیت می یابد و تصمیمات هیات مدیره با اکثریت آرا معتبر میباشد . 18- دارندگان حق امضا در شرکت 19- هر یک از اعضای هیات مدیره میتواند تمام یا قسمتی از اختیارات و همچنین حق امضای خود را به هر یک از شرکا برای هر مدت که صلاح بداند تفویض نماید .20- سال مالی شرکت که از اول فروردین شروع میشود 21- تقسیم سود از در آمد شرکت در پایان هر سال مالی هزینه های اداری حقوق استهلاکات مالیات و سایر عارض دولتی کسر و سپس سود بین شرکا تقسیم میشود . 22- فوت یا محجوریت یکی از اعضا باعث انحلال شرکت نمیشود .23- انحلال شرکت 24- در صورت انحلال یکی از اعضا یا خارج از اعضا بعنوان مدیر تصفیه انتخاب میگردد . 25- اختلافات حاصله بی شرکای شرکت از طریق حکمیت و داوری حل فصل خواهد شد . 26- در سایر موضوعات که در اساسنامه قید نشده مطابق قانون تجارت ایران عمل خواهد شد .27- این اساسنامه در 27 ماده تنظیم و به امضای موسسین شرکت به اسامی ذیل رسید تمام صفحات آن امضا شد .البته باید گفت که ثبت شرکت در مناطق آزاد کمی متفاوت تر از ثبت شرکت در مناطق عادی میباشد .زمان ثبت شرکت در مناطق آزاد با زمان ثبت شرکت در تهران متفاوت میباشد . لینک منبع: redirect.php?a=samansabt.com/articles/265-%D...B1%DA%A9%D8%AA سامان ثبت - ثبت شرکت - samansabt.com