مطابق بخشنامه 92/79850 به تاریخ 29/04/92 : جهت نقل و انتقال سهام بانام و بی نام نیاز به اخذ نمودن گواهی مالیاتی نقل و انتقال سهام موضوع تبصره یک ماده 143 قانون مالیاتهای مستقیم می باشد. مطابق بخشنامه 131120/91 به تاریخ 13/07/91 :برای تاسیس نمودن موسسه ها یا تعاونی های عملی ازم است ابتدا از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اخذ مجور نمایند.مطابق بخشنامه 92/17927 به تاریخ 07/02/92 :جهت تاسیس موسسات مترجمی اسناد با ارائه نمودن پروانه ترجمه امکان پذیر میباشد.مطابق بخشنامه 92/59182 به تاریخ 01/04/92 : سهام همراه بی نام در اداره ثبت شرکتها در زمان نقل و انتقال قابل آگعی در روطنامه رسمی نمیباشد و صورتجلسه نقل و انتقال سهام همراه با کپی برابر اصل شناسنامه و کارت ملی به همراه گواهی نقل و انتقال مالیاتی موضوع ماده 143 قانون مالیات مستقیم جهت تکمیل و تطبیق بانک اطلاعات جامع سهامداران از متقاضی دریافت میگردد .مطابق بخشنامه 89/185338 به تاریخ 12/10/89 :موسسه های قرآنی قادر به ثبت میباشند در صورتیکه از از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان تبلیغات اسلامی مجوز اخذ کرده باشند.مطابق بخشنامه 191536/91 02 به تاریخ /10/91 :پرانه وکالت جهت ثبت موسسه های حقوقی لازم نمیباشد.مطابق بخشنامه 139713189 به تاریخ 10/08/89:جهت تاسیس موسسه ها و شرکت های ایمن سازی لازم است ابتدا از نایروت انتظامی جمهوری اسلامی اخذ مجوز نمایند.مطابق بخشنامه 90/39852 به تاریخ 02/03/90 و نیز بخشنامه 91/120266 به تاریخ 02/07/91 :جهت تاسیس نمودن و اعمال تغییر در سازمان های پولی و اعتباری از جمله : شرکتهای واسپاری (لیزینگ) ، تعاونی های اعتباری، موسسه های اعتباری، بانک، صرافی ، صندوقهای قرض الحسنه ، لازم است ابتدا از بانک مرکزی اخذ مجوز نمایند.مطابق بخشنامه 190604/91 به تاریخ 30 /09/91 :برای ثبت نمودن شرکت های خارجی فقط در ثبت شرکت تهران صورت میپدیرد.مطابق بخشنامه 89/160201 به تاریخ 13/09/89:طبق ضوابط موسسه های غیرتجاری شامل شده در بند الف ماده 0 در مراجع ثبت شرکتها جهت تاسیس شدن احتیاج به اخذ مجوز دارند ولی برای ثبت تغییرات موسسه های ذکر شده احتیاج به اخذ مجوز ندارند.مطابق بخشنامه 91/ 204947 به تاربخ 18/10/91 :جهت تبدیل سهام بی نام به بانام و بالعکس موارد زیر ضروری می باشد:تصویب شدن در مجمع عمومی فوق العاده مبنی بر تبدیل سهامبرای تعویض سهام بی نام به بانام نیازمند سه بار آگهی تبدیل در روزنامه کثیرالانتشار به فاصله 5 روز و مهلت حداقل 2 ماههبرای تبدیل سهام بانام به سهام بی نام نیازمند یک نوبت آگهی تبدیل در روزنامه کثیرالانتشار شرکت و مهلت حداقل 2 ماهه مطابق بخشنامه 90/189751 به تاریخ 19/10/90 : جهت تاسیس نمورن شرکت های تجاری ، لازم است مدیرعامل و بازرس ها و کلیه اعضای هیئت مدیره گواهی سوء پیشینه اخذ نمایند ولی برای تغییرات گواهی عدم سوءپیشینه مذیر عامل و بازرسین کافی میباشد.******لینک منبع : سامان ثبت - samansabt.com *****