فرآیند دریافت کارت بازرگانی ( نحوه دریافت کارت بازرگانی) و تایید نمودن فرم های مربوط به اتاق بازرگانی مراجعه به مراکز زیر الزامی میباشدجهت اخذ اظهار نامه ثبت نام دفاتر بازرگانی و گواهی پلپ دفاترمراجعه به دفاتر پستی و پس از اخذ دفاتر های قانونی کل و روزنامه و سپس مراجعه به اداره ثبت شرکت ها ، کلیه این مراحل توسط کارشناسان ثبت سامان نیز صورت میپذیرد.جهت اخذ پیش ثبت نام کد اقتصادیمراجعه به کارشناسان ثبت شرکت سامانجهت اخذ گواهی ماده 186 قانون مالیاتهای مستقیمکارت های حقیقی : حوزه مالیاتی محل شغلکارت های حقوقی : دفتر مرکزی حوزه مالیاتیجهت تایید نمودن فرم حساب و حسن اعتبار بانکی (فرم الف):مراجعه به شعبه ای که در آن حساب جاری افتتاح نموده ایدجهت اخذ مفاصا حساب تامین اجتماعیکارت های حقیقی : شعبه تامین اجتماعی محل کسبکارت های حقوقی : دفتر مرکزی تامین اجتماعیجهت اخذ گواهی عدم سوء پیشینهبه دفاتر پلیس + 10 مراجعه فرمائید.جهت تائید نمودن فرم تعهد و گواهی امضا (فرم د)مراجعه به دفاتر اسناد رسمیجهت اخذ تائید صلاحیت مدیران خارجی(ویژه مدیران غیر ایرانی)مراجعه به سفارتخانه مرتبطآدرس اتاق بازرگانی استان تهرانآدرس: تهران - خیابان خالد اسلامبولی (وزرا) - روبروی خیابان بیست و یکم - پلاک 82لینک منبع: redirect.php?a=samansabt.com/articles/289-%D...A7%D9%86%DB%8C سامان ثبت - ثبت شرکت - samansabt.com