شرکت تعاونی، از اشخاص حقیقی و حقوقی که به منظور رفع نیازمندی های مشترک و بهبود وضع اقتصادی و اجتماعی اعضا تشکیل شده است و اعضای آن حداقل ۵۱% از سرمایه آن را در اختیار شرکت تعاونی قرار می دهند.انواع شرکتهای تعاونی در سه رشته تعاونی به شرح زیر طبقه*بندی می*شود:۱ – رشته کشاورزی: شامل تعاونیهای کشاورزی و روستایی.۲ – رشته مصرف: شامل تعاونیهای مصرف*کنندگان – مسکن – اعتبار و آموزشگاه*ها.۳ – رشته کار و پیشه: شامل تعاونیهای کار، تعاونیهای حرف و صنایع دستی، تعاونیهای صنایع کوچک، تعاونیهای تهیه و توزیع، تعاونیهای مشاغل*آزاد و تعاونیهای صیادان.هر یک از شرکتهای تعاونی در رشته*های “*مصرف” یا “*کار و پیشه” که با عضویت کارگران و سایر کارکنان صنایع و خدمات و حرف تشکیل*شود و حداقل سه چهارم اعضای شرکت نزد سازمان بیمه*های اجتماعی بیمه باشند شرکت تعاونی کارگری خوانده می*شود.شرکتهای تعاونی به لحاظ نوع فعالیت به دو دسته تقسیم میشوند:الف – شرکت تعاونی تولید: شرکتی است که به منظور اشتغال اعضاء در امور مربوط به کشاورزی، دامداری، دامپروری، پرورش و صید ماهی، شیالت، صنعت، معدن، عمران شهری و روستایی و عشایری و نظایر اینها فعالیت مینمایدب- شرکت تعاونی توزیع: شرکتی است که در امور مربوط به تهیه و توزیع کاال، مسکن، خدمات و سایر .نیازمندیهای اعضاء فعالیت مینماید .تبصره- در شرکت تعاونی، تعدد نوع و موضوع فعالیت با ارائه طرح پیشنهادی مجاز استشرکتهای تعاونی به لحاظ عضویت به دو دسته تقسیم میشوند:الف- شرکت تعاونی عام: شرکتی است که عضویت در آن برای همه آزاد میباشد و موسسین یا شرکت باید برای .تأمین قسمتی از سرمایه اولیه و یا افزایش سرمایه شرکت سهام آنرا به عموم عرضه نمایندب- شرکت تعاونی خاص: شرکتی است که عضویت در آن منحصراً برای گروهی خاص از قبیل : کارگران، کارمندان، کشاورزان، دانشجویان، ایثارگران، زنان، مشاغل خاص و نظایر اینها آزاد باشد، بدیهی است تعاونی موظف به پذیرش متقاضیان واجد شرایط بوده و از این نظر محدودیتی برای عضویت وجود ندارد. لینک منبع:redirect.php?a=sabttehran.com/%DA%A9%D9%84%D...8%D9%86%DB%8C/ ثبت شرکت - ثبت تهران - sabttehran.com