اختراع زاییده ذهن مخترع است که از آن میتوان در صنعت استفاده نمود . از اختراع در قانون همه کشورهای پشتیبانی میشود در صورتی که ، اختراع را در ادراه ثبت اختراع به ثبت رسانده شود و مراحل قانونی آن طی شده باشد.پس از ثبت نمودن اختراع در اداره ثبت اختراع به دو صورت از مخترع پشیبانی میشود :حمایت ایجابی، مخترع میتواند از اختراع خود استفاده کند .حمایت سلبی، همه افراد را مکلف میکند تا به اختراع مخترع احترام گذاشته و هیچ گونه دخل تصرفی و اختراع ثبت شده نداشته باشند که بدین صورت مخترع به صورت اختصاصی و انحصاراٌ در کلیه موارد از جمله (صارات و واردات ، عرضه محصول و ... ) اختیار کامل میدهد.مدت اعتبار اختراعبعد از گذشت 20 سال از تاریخ ثبت گواهینامه اختراع منقضی میشود که استمرار این 20 سال مستلزم واریز نمودن قسط های گواهینامه بصورت سالیانه میباشد .اختراعات غیرقابل ثبتبنا به ماده 4 قانون ثبت اختراع موارد زیر مشمول پشتیبانی از اختراع نمیباشد :اکتشافات مربوط به ریاضی و اثرهای هنری و هرگونه تئوری علمیهرگونه طرحی که مربوط به تجارت و فعالتهای مربوط به اجتماع باشدراه هایی برای شناسائی امراض مربوط به انسان حیوان ، البته این مورد ربطی به محصولات مربوط به اختراع ندارد.مرجع ، ماخد و اجزاء متشکل ژنتیک و هرگونه تولید و فراوری بیولوژیکیمورد هایی از قبل در صنعت و یا مرجعی بصورت کتباٌ و شفاها منتشر شده باشد . (لازم به ذکر است اگر اختراع از قبل پیش بینی شده ظرف مدت ماه از تاریخ انتشار ثبت نشود توسط فرد دیگر قابل ثبت میباشد )اختراعی که با موازین شرعی و اخلاقی مغایرت داشته باشد .نحوه درج نام مخترع در گواهینامه اختراع و چگونگی انحصار حق اختراع:حق اختراع بصورت انحصاری متعلق به مخترع می باشد .اگر اختراع توسط چند نفر ثبت شده باشد ، حق اختراع بصورت مشترک بین تمام مخترعین میباشد.اگر اختراع بصورت همزمان توسط چند نفر انجام شود . حق ثبت با مخترعی میباشد که اظهارنامه را سریعتر به رسانده باشد ، با شرط اینکه اظهارنامه ایشان رد نشده و یا بصورت معلق نباشد.کلیه حقوق مربوط به ثبت اختراع قابلیت منتقل شدن به فرد دیگر ر ا دارد . در صورتی که مخترع فوت شود اختراع به وارثین منتقل میشود.چنانچه اختراع مربوط به استخدام یا انعقاد قرارداد ، کلیه حقوق مربوط به کارفرما بوده به جز اینکه در قرارداد اصلی قید شده باشد.در گواهینامه اختراع نام اختراع کننده قید میگردد در صورت درخواست مخترع در ادارع مالکیت صنعتی این امر صورت نمیپذیرد.لازم بذکر است هر گونه درخواست از طرف مخترع مبنی بر ثبت اختراع به نام شخص دیگر دارای ارزش قانونی نمیباشد.لینک منبع: redirect.php?a=samansabt.com/articles/282-%D...B1%D8%A7%D8%B9