لنگر با جراحی بینی می توان شکل ، اندازه و ظاهر بینیها را تغییر داد.با این جراحی میتوان بینی را که بر اثر جراحی از شکل افتاده است به حالت طبیعی تری باز گرداند. میتوانید با این جراحی بینیهایی را که اندازه بینی ها یی را که اندازه متناسب با بدنتان ندارند با با هم فرق دارند بهتر کنید . جراحی بینی مستلزم سرمایه گذاری جسمانی ، عاطفی و مالی یک زن برای تغییر ظاهر بینیهایش است . برای زنانی که انگیزه درست و انتظارات واقع بینانه دارند و به دنبال نتایجی هستند که فوری نباشد و یک عمر باقی بماند بی تردید عمل بسیار رضایت بخشی است . انواع جراحی بینی: جراحی بینی بر اساس هدفی که جراحی برای ان انجام می گیرد به دو دسته اصلی تقسیم می شود : * جراحی بازسازی بینی (Reconstructive Surgery) و جراحی زیبایی(Aesthetic surgery). جراحی بازسازی به مجموعه ای از تکنیکهای جراحی پلاستیک اطلاق میشود که برای از نو ساختن قسمتهای ازبین رفته بینی اعم از پوست پوشش داخلی غضروف واستخوان بینی که براثر تصادفات ،سرطانهای بدخیم سوختگی ، بیماریهانی عفونی مخرب و ... با کمک بافتهای مجاور یادور دست انجام میگیرد این نوع جراحی بسیارپچیده ودشوار است و می تواند با باز گرداندن ظاهربینی بیماران را به زندگی طبیعی باز گرداند جراحی بینی به مجموعه ای از تکنیکها اطلاق می شود که برای زیبا ساختن بینی های دارای دفورمیتی یا بد شکلی انچام میگیرد این دفورمیتیها با بدشکل کردن ظاهر بیمار موجب کاهش اعنماد بنفس و حتی در بعضی موارد انزوا و گوشه گیری افراد وآسییب به زندگی آجتماعی و حرفه ای آنها میشود این دفورمیتیها عبارتند از قوز بینی کجی ظاهری، درازیِا کوتاهی نوک بینِ بودن نوک بینی ویا قسمت اسنخوتنی بینی ... در جراحی بینی زیبایی بینی صرف مطرح نیست بلکه حفظ و بهبود.وضعیت تنفسی نیز اهمیت زیادی دارد به تکنیک هایی که برای بهبود وضعیت تنفسی وجلوگیری از مشکلات رینوپلاستی متکی به کارکرد functional rhinoplasty گویند منبع: جراحی بینی