امدادگران حیوانات در هندوستان ادعا کردند که پس از نجات یک فیل نر که به مدت 50 سال تحت آزار و اذیت قرار گرفته بود، شاهد اشک ریختن این حیوان بودند. این فیل به نام راجو 50 سال در غل و زنجیر بوده و به محض اینکه امدادگران زنجیر و وصله*های آهنی را از پای او جدا نمودند، شروع به اشک ریختن کرده استمتخصصان رفتارشناسی حیوانات می*گویند حیواناتی وجود دارند که بنا به شرایط عاطفی دقیقا مشابه با نوزاد انسان*ها ممکن است بگریند. بنابراین و با توجه به این ادعای متخصصان شکی در این امر نیست که راجوهم از روی احساسات و عواطف خویش اشک می*ریخت.تیم امداد و نجات با دیدن اشک*های راجو در طول عملیات نجات و در حین گشودن زنجیرهایی که به پای این حیوان وصل شده بود، شگفت زده شد. راجو متوجه آزادی خود شده و اشک*هایش ناشی از احساسات و عواطف درونی*اش است.البته اولین باری نیست که مشاهده شده فیلی پس از روبروشدن با واقعه*ای تروماتیک یا آسیب *زا شروع به گریه می*کند. بنابراین فیل*ها هم مانند انسان*ها می گریند. اشک این جانداران بیشتر در زمان مواجه شدن با غم و اندوه سرازیر می*گردد.