1- شرکتهای سهامی خاص حداقل با 5 عضو(3 سهامدار و 2 بازرس )تشکیل اما شرکتهای مسئولیت محدود حداقل با 2 عضو تشکیل میشوند .2- ثبت شرکت با مسئولیت محدود و ثبت شرکت سهامی خاص با حداقل سرمایه یک میلیون ریال قابل ثبت میباشد .3- انتخاب بازرس در ثبت شرکت سهامی خاص الزامی بوده اما در شرکت مسئولیت محدود اختیاری است .4- در ثبت شرکت مسئولیت محدود اعضا هیات مدیره به مدت نامحدود تعیین میشوند اما در ثبت شرکت سهامی خاص هر دوسال یکبار اعضا هیات مدیره نیاز به تمدید داشته و بازرسین هر سال میبایست تمدید شوند .5- در ثبت شرکت سهامی خاص انتخاب روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی دعوت الزامی بوده اما در ثبت شرکت مسئولیت محدود اختیاری است .6- سرمایه در ثبت شرکت سهامی خاص منقسم سهام بوده اما در ثبت شرکت با مسئولیت محدود سرمایه به سهام تقسیم نمیگردد و شرکا هر یک تا میزان سرمایه خود در شرکت مسئول و مقروض میباشند .و ...ثبت شرکت تضامنیثبت شرکت تضامنی تحت اسم مخصوص جهت انجام امر تجارت بین حداقل دو نفر عضو یا شریک تشکیل میشود هر یک از اعضا به تنهایی مسئول پرداخت دیون شرکت میباشد .مدارک ثبت شرکت سهامی خاص عبارتند از :1- 2 نسخه اظهارنامه ثبت شرکت2- 2 جلد اساسنامه ثبت شرکت3- 2 نسخه صورتجلسه مجمع عمومی4- 2 نسخه صورتجلسه هیات مدیره5- مدارک شناسایی اعضا6- ارائه فیش 35 درصد سرمایه7- ارائه نامه عدم سو پیشینه برای همه اعضا اعم از بازرسمدارک ثبت شرکت مسئولیت محدود و تضامنی1- 2 نسخه تقاضانامه ثبت شرکت2- 2 نسخه شرکتنامه ثبت شرکت3- 2 نسخه اساسنامه ثبت شرکت4- 2نسخه صورتجلسات مجمع عمومی موسسین و هیات مدیره5- مدارک شناسایی شرکا و مدیران6- ارائه مجوزهای لازم بنا به ضرورت7- ارائه نامه عدم سو پیشینه همه اعضا ثبت شرکتهای مهندسیثبت این نوع شرکتها بجز موارد بالا منوط به ارائه مدرک فنی و مهندسی یکی از اعضا میباشد . و پس از ثبت شرکت باید نسبت به اخذ مجوز از صنعت و معدن اقدام شود .ثبت شرکت عمرانیاین نوع شرکتها در ابتدا بدون ارائه مجوز قابل ثبت میباشند . اما پس از ثبت و جهت شرکت در مناقصات میبایست نسبت به رتبه بندی شرکت اقدام شود .ثبت شرکت پیمانکاریاین نوع شرکتها در ابتدا بدون ارائه مجوز قابل ثبت میباشند . اما پس از ثبت و جهت شرکت در مناقصات میبایست نسبت به رتبه بندی شرکت اقدام شود .ثبت شرکت خصوصیکلیه مدارک لازم در بالا ذکر گردید . اما از این نکته نباید غافل شد که هیچیک مدیر عامل شرکت نباید در مشاغل دولتی مشغول بکار باشند .****لینک منبع : سامان ثبت - samansabt.com ****