شرکتهای سهامیتعریف و تشکیل شرکتهای سهامیشرکت سهامی شرکتی است که سرمایه اش به سهام تبدیل گردد.شرکت سهامی یک شرکت بازرگانی است ولو اینکه اینکه موضوع آن عملیات بازرگانی نباشد . در شرکت سهامی تعداد اعضا حداقل 3 نفر میباشد .اگر سهام شرکت توسط مردم تامین شود در نتیجه نوع شرکت سهامی عام محسوب میگردد .شرکتی که سهام آن توسط خود موسسین تامین گردد آن شرکت سهامی خاص نامیده میشود .بلا فاصله قبل و یا بلافاصله بعد از نام شرکت باید عنوان سهامی عام یا سهامی خاص عنوان گردد.در شرکتهای سهامی عام شرمایه اعلامی حداقل 5 میلیون ریال و در شرکتهای سهامی خاص سرمایه اعلامی باید حداقل 1 میلیون ریال میباشد .در شرکتهای سهامی خاص حداقل 35% سرمایه در حسابی بلوکه شود . در شرکتهای سهامی عام 20% سرمایه تعهد شده و 35 % مبلغ تعهد شده را در حسابی بنام شرکت در شرف تاسیس واریز نمود .اظهارنامه شرکته سهامی خاص شامل اطلاعات زیر است :نام شرکت 2- موضوع شرکت 3- هویت کامل و اقامتگاه موسسین 4- مبلغ سرمایه شرکت و تعیین مقدار نقد غیر و نقد 5- تعداد سهام با نام ، بی نام ، ممتاز 6- میزان تعهد هر یک از موسسین با تعیین شماره حساب و نام بانکی که وجوه پرداختی در آن واریز شده است .7- مرکز اصلی شرکت 8-مدت شرکت .اساسنامه شرکت سهامی خاص شامل اطلاعات زیر است :نام شرکت 2- موضوع شرکت (بطور صریح) 3- مدت شرکت 4- مرکز اصلی شرکت و محل شعب 5- سرمایه شرکت 6- تعداد سهام با نام بی نام و ممتاز .7- تعیین مبلغ پرداخت شده هر سهم و بقیه مبلغ اسمی 8- نحوه انتقال سهام با نام 9- طریقه تبدیل با نام به بی نام .10-در صورت شرایطصدور اوارق قرضه ، ذکر شرایط 11- افزایش یا کاهش سرمایه 12- موقع و ترتیب دعوت مجامع عمومی و فوق العاده 13- حد نصاب لازم جهت تشکیل مجامع عمومی و ترتیب 14- طریقه شور و اخذ رای اکثریت برای نعتبر بودن تصمیمات مجامع 15- تعداد مدیران و مدت ماموریت آنها و نحوه تعیین جانشین برای مدیران محجور یا فوت شده 16- تعیین حدود اختیارات مدیران 17- تعداد سهام تضمینی تعهدی مدیران 18-قید تعداد بازرس 19- آغاز پایان و آغاز سال مالی 20- انحلال و شرایط آن 21- نحوه تغییر اساسنامه*****لینک منبع : سامان ثبت - samansabt.com *****