کد اقتصادیتعیین حوزه مالیاتی و اخذ کد اقتصادی و ارزش افزودهمدارک درخواست کد اقتصادی شخص حقیقی :در خواست کتبی شخصفتوکپی پروانه کسبفتوکپی کامل صفحات شناسنامهفیش پرداختی به حساب ۵۲۳ خزانه نزدیکی از شعب بانک ملی ایرانتکمیل فرم اطلاعات هویتی اشخاص حقیقیعکس ۲*۳ متقاضی ( سه قطعه )فتوکپی کارت اقتصادی قبلی یا فیش کامپیوتری (در صورتی که قبلا کارت در یافت نموده باشد)مدارک لازم جهت تشکیل پرونده دارایی و اخذ کد اقتصادی اشخاص حقوقی) :کپی روزنامه رسمی تاسیسکپی شرکتنامه و تقاضانامه(مسئولیت محدود)اصل فیش واریزی دو در هزار سرمایه شرکت یا موسسهکپی پیش آگهی تغییراتکپی اظهارنامه (سهامی خاص)کپی روزنامه رسمی تغییراتکپی شناسنامه و کپی کارت ملی اعضای هیأت مدیرهاصل و کپی قبوض تلفن و برق محل شرکت یا موسسهکپی سند مالکیت یا اجاره نامه به نام شرکت با کد رهگیریکپی پیش آگهی تاسیسکپی اساسنامه شرکتکپی تقاضانامه (موسسات)اصل گواهی امضاء صاحبان امضاء مجاز تایید شده در دفترخانه اسناد رسمیوکالت نامه به نام نماینده در دفترخانه اسناد رسمیچنانچه پس از دریافت کارت شماره اقتصادی تغییراتی در اطلاعات هویتی اشخاص حقیقی حادث شود لازم است فرم نمونه را تکمیل و بهمراه مدارک مثبته به حوزه مربوطه یا اداره صادرکننده کارت تحویل داده شود تا نسبت به ثبت تغییرات و اصلاح کارت ، اقدام لازم به عمل آید.****لینک منبع : کد اقتصادی - samansabt.com ****