یکی از مدارک قابل ارائه جهت ثبت شرکت تضامنی اساسنامه شرکت تضامنی میباشد . اساسنامه شرکت تضامنی شامل موارد زیر است نام شرکت تضامنی که میبایست شامل نام یکی از اعضا هیات مدیره باشد و در نام شرکت باید عنوان تضامنی نیز بلافاصله بعد از نام شرکت قید شود . 2-نوع شرکت : که باید تضامنی قید شود . 3- موضوع شرکت : موضوع شرکت باید بصورت جامع و در عین حال تخصصی قید شود مثلا ثبت شرکت مهندسی ، ثبت شرکت فنی ، ثبت شرکت عمرانی ، ثبت شرکت سرمایه گذاری ، ثبت شرکت بازرگانی ، ثبت شرکت کامپیوتری و موضوعات دیگر که معمولا صرافی ها شرکت تضامنی ثبت مینمایند 4- مرکز اصلی شرکت که شامل شهر و خیابان و آدرس دقیق شرکت به همراه کد پستی قید میگردد . هیات مدیره شرکت میتواند شرکت را هرکجا صلاح بداند منتقل و یا شعبی تاسیس نماید . 5- مدت شرکت از زمان تاسیس به مدت محدود میباشد . 6- سرمابه شرکت مبلغ .......... که تماما بصورت نقدی پرداخت شده است و سرمایه غیر نقدی که معادل ............ ریال است تقدیم و تسلیم شده است . 7- تابعیت شرکت 8- سهم الشرکه شرکا 9- مدیران شرکت ، اداره امور شرکت بعهده .... نفر میباشد و مدت مدیریت آنان .... سال است اولین مدیران شرکت عبارتند از ... کلیه قراردادها و اوراق بهادار اعم از چک و سفته و بروات و اعتبارات بانکی و غیره با امضای مدیر عامل و یکی از مدیران 10- مسئولیت مدیران : حدود مسئولیت مدیر یا مدیرانبه تصریح در ماده 121 قانون تجارت همان است که در ماده 51 مقرر شده است . ماده 11: اختیارات مدیران : مدیران شرکت متفقا نماینده قانونی و تام الختیار شرکت بوده و لدون اجازه نامه مخصوص میتوانند در تمام امور شرکت از هر قبیل اعم از انجام تشریفات قانونی حفظ اموال و تنظیم فهرست دارایی رسیدگی به حسابها و پیشنهاد سود قابل تقسیم سالانه و ... ماده 12- انتقال سهم الشرکه هیچ یک از شرکا نمیتواند سهم الشرکه خود را به دیگری منتقل کند مگر با رضایت کامل شرکا . ماده13- تغییر اساسنامه ماده14- سال مالی ماده15- ترتیب تقسیم سود شرکت ماده 16- حق الزحمه مدیران . 17- مجامع عمومی شرکا اعم از عادی یا فوق العاده 18- وظایف مجمع عمومی عادی 19- وظایف مجمع عمومی فوق العده 20- تصمیمات مجامع عمومی 21- در صورت فوت یا محجوریت یکی از شرکا بقای شرکت موقوف به رضایت سایر شرکا ست . 22- انحلال شرکت 23- اختلافات شرکا 24- موارد سکوت 25- تصویب اساسنامه .کلیه شرکا این اساسنامه را میبایست تایید و امضا نمایند .که این اساسنامه در سامانه ثبت شرکت ثبت میگردد .*****لینک منبع : مدارک قابل ارائه جهت ثبت شرکت تضامنی*****