«قرطبه» یکی از شهرهای معروف «اندلس» (اسپانیا) و پایتخت حکومت امویان در اندلس بود. از این شهر همواره به عنوان یکی از مهم*ترین مراکز تمدن و فرهنگ اسلامی یاد می*شود. مسلمانان در این شهر مسجدهای بزرگی را بنا کردند که مهم*ترین آن مسجد قرطبه در همین شهر بود. منبع: [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید | عضویت]