فلزیاب راداری یا رادار زمینی دستی به دلیل بهره گیری از شرایط رادار, در شکل مدار مادر تا حدی در ایجاد تصاویر لکه رنگی و رنگ و اعداد و تصاویر و داده ها را با دقت بیشتری ارائه مینماید. سیستم تبدیل تصاویر و رنگ و لکه رنگ و اعداد و داده ها برای صفحه نمایشگر از شرایط رادار تصویری بهره میبرند و مداراتی که در آن انها شرایط رادار بکار برده نشده است در ایجاد تبدیل تصاویر یا اعداد و لکه رنگ و رنگ وضوح کمتری رادار میباشد,در هر صورت تصاویر و اعداد و رنگ و لکه رنگ از مدار اصلی دستور گرفته و هر تغییری که در مدار اصلی پدید اید بر روی لکه رنگ و رنگ و اعداد و تصاویر اشکار میگردد و واکنش سیستم جهت تشخیص از تنظیمات اپراتور بنابر تعیین وضعیت توسط اپراتور میباشد