ثبت علائم تجاری و برند تجاری و موارد قانونی مربوط به ثبت علامت قسمت چهارم قوانین و مقررات ثبت برند تجاری و علامت تجاری (قسمت 4) انتقال برند، انتقال علامت تجاری ، اصلاح اظهارنامه ثبت علامت و اعتراض به اظهارنامهماده 122ـ انتقال هر نوع مالکیت علائم تجاری می بایست با نامه و یک درخواست بطور کتبی توسط مالک به اداره ثبت علائم تجاری و مالکیت صنعتی اظهار شود. هر تغییری از این قبیل با پرداخت هزینه امکانپذیر است . در صورتیکه فرد بخواهد جزیی از علامت خود را واگذار نماید نیز باید اظهارنامه جداگانه تنظیم نماید .ماده123ـ طبق قانون پس از انتشار آگهی علامت هر نوع تغییر در مشخصات برند ثبت شده یا مالک آن یا آدرس مالک منوط به تسلیم اظهارنامه جداگانه میباشد . این اظهارنامه به صورت تعیین شده در قانون مورد بررسی قرار میگیرد . هر زمان موارد اصلاح شده تعیین شده مورد پذیرش منبع ثبت برند و علامت قرار گیردموضوع آگهی می شود.ماده 124ـ در صورتیکه فردی نسبت به یک علامت تجاری اعتراض داشته باشد میبایست اعتراض خود را از طریق اداره ثبت علامت و مالکیتهای صنعتی بطور مکتوب در دو نسخه تهیه نماید تنها سی روز فرصت جهت اعتارض به علامت داده میشود .بعد از ثبت اعتراض نسخه آن توسط اداره ثبت علائم تجاری اخذ و نسخه دوم در اختیار شخص معترض قرار میگیرد این نسخه بعنوان رسید اعتراض تلقی میگردد . اعتراض باید مستند باشد و بدون پشتوانه نمیتوان نسبت به ثبت علامت اعتراض نمود . در هنگام بررسی اعتراض ودر فرآیند اعتراض به ثبت علامت تجاری در صورتیکه اداره ثبت علامت تجاری مدارک کافی را در پرونده در اختیار نداشته باشد میتواند از معترض بخواهد تا نسبته به تکمیل نواقص در مدت زمانی سی روزه اقدام نماید . این مدت زمان برای اشخاصی که داخل ایران هستند سی روز در نظر گرفته شده در صورتیکه این زمان برای افراد مقیم خارج شصت روز میباشد . در صورت عدم رفع نقص در مدت زمان تعیین شده اعتراض کان لم یکن تلقی میگردد .ماده 125 ـ در حالتی که اعتراض شخص نسبته به علامتی تجاری یا برندی خاص باشد که خود معترض آنرا ثبت ننموده است اما از آن استفاده مینموده باید همراه با اعتراض و مدارک ثابل استناد نسبت به تکمیل اطهارنامه ثبت علامت تجاری اقدام نماید و تمامی هزینه های ثبت را پرداخت نماید . اداره ثبت علائم و مالکیتهای صنعتی موظف طی ده روز از تاریخ اعتراض رونوشتی از نامه اعتراض را با مدارک و مستندات منضم به آن به فرد اظهارکننده اول ابلاغ نماید. شخص متقاضی باید دفاعیات خود را بطور مکتوب طی مدت 20 روز تسلیم نماید. عدم جوابدهی فرد اظهارکننده اول ب منزله قبولی اعتراض فرد معترض خواهد بود . هر زمان فرد تقاضا کننده بطور نوشتاری نسبت به اعتراض معترض تمکین نماید درخواست وی ارجح قرار خواهدگرفت. ثبت علامت مستردشده تلقی می*گردد و موارد بصورت نوشتاری به فرد اعتراض کننده اعلام می گردد تا اگر علامت شخص به ثبت نرسیده باشد بوسیله همان اظهارنامه ای که شخص همزمان با اعتراض تسلیم نموده نسبت به ثبت اقدام نماید .در صورتیکه شحص متقاضی از خود دفاع نماید مرجع ثبت میباید موارد را طی ده روز به فرد معترض ابلاغ کند وی باید طی مدت 20 روز از تاریخ مذکور به اداره صبط علائم و مالکیتهای صنعتی اعلام نماید . در صورت عدم ثبت علامت و عدم فرجام این اعتراض هزینه ای که بایت تسلیم اظهارنامه انجارم گرفته ثابل برگشت نیست . در حالت رد اعتراض در کمیسیون، هزینه رسیدگی به اعتراض، قابل*برگشت نخواهد بود.اگر فرد معترض در خارج از کشور باشد ،* زمانهای فوق الذکر به دو برابرافزایش می*یابد.***لینک منبع : سامان ثبت - samansabt.com ****