به لینک مراجعه کنید.بازیگر مشهور زن ایرانی که دچار بیماری نادر می*شود!