انحلال شرکتپس از ثبت شرکت و در مدت زمان فعالیت شرکت ممکن است مواردی پس آید که منجر به تصمیم به انحلال شرکت توسط شرکا گرفته شود . موارد زیر را میتوان از موارد انحلال شرکت ذکر نمود: 1-شرکت به منظور هدف خاصی تاسیس شده است ولی آن هدف اغنا نگردد و یا انجام آن غیر مقدور نباشد .2- شرکت دچار ورشکستگی گردد 3- شرکت برای مدتی محدود تشکیل گردد و صورتجلسه تمدید به اداره ثبت شرکتها تسلیم نگردیده باشد . 4- در صورت تصمیم شرکا در مجمع عمومی فوق العاده . 5- در صورت تراضی تمام شرکا 6- در صورتیکه یکی از شرکا بر اساس ادله ای از محاکم قضایی در خواست انحلال کرده باشد و آن محکمه ادله ایشان را موجه دانشته و حکم به انحلال دهد . 7- در صورتیکه یکی از شرکا با شرط اینکه در اساسنامه اختیار انحلال به ایشان در نظر گرفته باشد درخواست فسخ نماید . 9- در صورت فوت یا محجوریت یکی از شرکا و قید این امر در اساسنامه . در این صورت یکی از شرکا یا فردی از خارج شرکت بعنوان مدیر تصفیه به مدت ده سال انتخاب میگردد .مدارک مورد نیاز جهت انحلال عبارتند از : 1- مدارک ثبتی شرکت 2- مدارک شناسایی شرکا 3- صورتجلسه انحلال که به تایید همه شرکا و مدیر تصفیه رسیده باشد .انحلال نیز از طریق سامانه ثبت شرکت و سایت ثبت شرکتها قابل انجام میباشد . ابتدا مدارک مورد نیاز انحلال شرکت مطابق مدارک مذکور در فوق میباشد . زمان انحلال از زمان ارسال مدارک و امضا صورتجلسه انحلال 10 الی 15 روز کاری میباشد .اشتباهی که معمولا در این بین پیش می آید اینست که در صورت انحلال شرکت دیون آن نیز منتفی خواهد شد . اما باید گفت که تا 10 سال مسئولیت متوجه شرکت و مدیر تصفیه میباشد . ضمنا کلیه مالیاتهای مستقیم و غیر مستقیم شرکت همچنان پابرجاست و پس از انحلال شرکت میبایست نسبت به تسلیم اظهارنامه مالیاتی آن سال و پلمپ دفاتر مالیاتی همان سال اقدام گردد . ضمنا میتوان نسبت به اخذ مفاصا حساب بیمه و مالیات اقدام نمود .در شرکت تضامنی هرگاه شرکت منحل شود تا زمان پرداخت دیون از دارایی های شرکت هیچیک از شرکا حق استفاده از آن دارایی را نخواهند داشت . طلبکاران شرکت میتوانند مابقی مطالبات خود را از تمام با فرد فرد شرکا ضامن مطالبه نمایند . هر کس که بعنوان شریک ضامن وارد شرکت تضامنی شود متضامنا با سایر شرکا مسئول پرداخت قروضی خواهد بوذ که قبل از ورود وی حاصل شده و اعم از اینکه تغییری در نام شرکت داده شده یا نداده شده باشد .****لینک منبع : سامان ثبت - samansabt.com ****