از نظر قانون ثبت طرح صنعتی ، هرگونه ترکیب خطوط یا رنگها و هرگونه شکل سه*بعدی با خطوط، رنگها و یا بدون آن، به*گونه*ای که ترکیب یا شکل یک فرآورده صنعتی یا محصولی از صنایع دستی را تغییر دهد، طرح صنعتی است. در یک طرح صنعتی تنها دسترسی به یک نتیجه فنی بدون تغییر ظاهری مشمول حمایت از این قانون نمی*باشد. از نظر قانون ثبت طرح صنعتی هر تغییری که به نوعی بر روی خطوط ، شکل سه بعدی ، رنگهای بکار رفته به نحویکه شکل یا ترکیب محصول صنعتی و مصنوعات دستی را تغییر دهد . اما تغییر در ماهیت فنی محصول مشمول این قانون نخواهد بود . طرح صنعتی زمانی میتواند ثبت گردد که به نوعی دارای نو آوری بوده اصیل و جدید باشد .مدارک مورد نیاز جهت ثبت طرح صنعتی عبارت است از:اظهانامه ثبت طرح صنعتینقشه عکس و هر گونه مشخصات گرافیکی محصول و عکس از محصول به ابعاد 20 در 20 سانتی متر. در صورت نیاز به ارائه ماكتي از مدل طرح، مرجع ثبت مي*تواند ماكت مزبور را ممهور به مهر و تاريخ نموده به متقاضي اعاده نمايد.تعیین طبقه محصولکپی مدارک شناسایی شخص در صورت شخصی بودن طرحکپی مدارک شرکتی و کپی مدارک شناسایی مدیر عاملنکته : دو یاچند طرح صنعتی را می*توان در یک اظهارنامه قید و تسلیم نمود، بشرط آنکه مربوط به یک طبقه*بندی بین*المللی و یا مربوط به یک مجموعه یا ترکیبی از اجزاء باشد. در صورت سه بعدی بودن طرح صنعتی ، اداره مالکیت صنعتی می*تواند نمونه واقعی یا ماکتی از آن را نیز به همراه اظهارنامه درخواست نماید. تاریخ اظهانامه همان تاریخ زمان تسلیم اظهارنامه میباشد .حقوق ناشی از ثبت طرح صنعتی و زمان اعتبار و نحوه تمدید طرح صنعتی :بهره برداری از طرح صنعتی به شرط مجوز از مالک آن میباشد .بهره برداری از طرح بشرح موارد زیر است : فروش ، واردات ، تولید محصول به معنی بهره برداری از طرح میباشد .مدت اعتبار طرح صنعتی 5 سال میباشد . و این دوره تا دو دوره دیگر قابل تمدید میباشد . ضمنا شش ماه نسبت به تمدید طرح صنعتی از زمان انقضا به آن مهلت داده میشود . در صورت تاخیر جریمه ای به آن تعلق میگیرد .نکته : اظهارنامه ثبت بدون قلم خوردگی و لاک گرفتکی باید باشد . ضمنا هیچگونه مخدوشی و پارگی نباید داشته باشد . باید در اظهارنامه در صورت مشترک ثبت شدن طرح صنعتی میزان سهم هر یک از طرفین قید شود در صورت قید نشدن این سهم بالسویه در نظر گرفته خواهد شد. طبقه بندی بین المللی طرح صنعتی عبارت است از :طبقه1 مواد غذاييطبقه2 پوشاك و اقلام و لوازم خرازيطبقه 3 كالاهاي مسافرتي، چمدان، چتر آفتابي و لوازم شخصي كه در جاي ديگر ذكر نشده*اندطبقه 4 انواع برس و قلم*موطبقه 5 کالاهای ساخته شده از منسوجات، مواد ورقي طبيعي يا مصنوعيطبقه 6 اسباب و اثاثيه منزلطبقه 7 وسایل خانگي، كه در جاي ديگري قيد نشده*اندطبقه 8 ابزارآلات و يراق آلاتطبقه 9 بسته*بندي*ها و ظروف مخصوص حمل ونقل يا جابه*جايي كالاطبقه 10 ساعت مچي و ديواري و ساير لوازم اندازه*گيري، كنترل و علامت دادنطبقه 11 کالاهای تزئيني و زيورآلاتطبقه12 وسايل حمل و نقل يا بالا بردنطبقه 13 وسایل توليد، توزيع يا تبديل برقطبقه 14 تجهيزات ضبط، ارتباطات يا بازيابي اطلاعاتطبقه 15 ماشين*آلاتي كه در جاي ديگر قيد نشده*اندطبقه 16 تجهیزات عكاسي، سينماتوگرافي و بصريطبقه 17 آلات موسيقيطبقه 18 ماشين*آلات چاپ و ماشين*هاي اداريطبقه 19 نوشت*افزار و لوزم اداري، مواد تدريس و آموزش و مواد مورد استفاده نقاشانطبقه 20 لوازم فروش و تبليغات، تابلوهاطبقه 21 انواع بازي، اسباب*بازي، چادر و اقلام ورزشيطبقه 22 تسليحات، اقلام آتش بازي و نورافشاني، لوازم براي شكار، ماهيگيري و دفع آفاتطبقه 23 وسایل توزيع مايعات، لوازم بهداشتي، تجهيزات گرمايشي، تهويه و تهويه مطبوع، سوخت جامدطبقه 24 وسایل پزشكي و آزمايشگاهيطبقه 25 واحدهاي ساختماني و عناصر ساختمانيطبقه 26 تجهیزات روشناييطبقه 27 ادوات مورد استفاده از توتون و ملزومات مورد استفاده سيگاري*هاطبقه 28 کالاهای دارويي و آرايشي، اقلام و دستگاه*هاي پيرايشيطبقه 29 تجهيزات و وسایل ضدخطر آتش*سوزي، جهت پيش*گيري از سوانح و براي نجاتطبقه 30 اقلام لازم براي مراقبت از حيوانات و جابه*جايي آن*هاطبقه 31 ماشين*ها و لوازم براي تهيه مواد خوراكي و آشاميدني طبقه 32 موارد مختلف و گوناگون زمان ثبت طرح صنعتی :زمان فرایند ثبت طرح صنعتی در صورتیکه توسط خود شخص اقدام گردد 3 الی 4 ماه میباشد . اما در صورتیکه این پروسه توسط موسسه سامان ثبت انجام گیرد 2 ماه خواهد بود . ****لینک منبع : سامان ثبت - samansabt.com ***