میشه راهنماییم کنید ک چی داخل کابینت بگذرام و وسایل آشپزخانه رو هرکدوم کجا بگذارم سردرگمم ک چطوری وسایل اشپزخانه کجاها بگذارممم