شماره ثبت شرکت :شماره ثبت شرکت و شماره شناسه ملی شرکت هر دو شماره منحصر بفرد بوده قابل ردیابی بودن هر شرکت را قابل انجام مینماید .راهنمای ثبت شرکت و مشکلات مرتبط با ثبت شرکت :نحوه ثبت شرکت برای خود شخص درخواست کننده در عین اینکه میتواند ساده باشد اما دارای پیچیدگیهای خاص خود میباشد . از جمله مواردی که میتواند ثبت شرکت را پیچیده کند میتوان به موارد زیر اشاره نمود :نبود ساختار مناسب اینترنتیقطع و وصلی سایت اداره ثبت بدلیل بروز رسانی و یا قطع شدن سرورعدم هماهنگی پست با اداره ثبت شرکتهاابهام در راهنمای ثبت شرکتهابرگشت مرسوله پستی در صورت داشتن کوچکترین ابهامابهام در ارائه توضیحات توسط کارشناس در صورت داشتن اشکال در پروندهزمانبری کار ورفت آمد به اداره ثبتعدم آشنایی با بندهای اساسنامه و عدم آشنایی به تکمیل مدارک ثبتیهزینه ثبت شرکت به همین دلایلی که بیان شد دراینحالتبسیاربالاترازحال تیاستکهتوسطموسساتواسطهانج اممیگیرد . چون مجبور به صرف زمان زیاد و هزینه روانی بالا میباشد .***لینک منبع : سامان ثبت - samansabt.com ***